17 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31216

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ŞÜ-UZEM): Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,

d) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,

e) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmanın geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Uzaktan eğitim ile ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlanmasını sağlamak.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

e) Uzaktan eğitim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim türüne göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür ve müdür yardımcılarının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Merkez personelinin, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.