17 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31216

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKEV-UZEM): Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

c) Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük iş birliği içinde olmak.

d) Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak.

e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak.

f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

k) Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ayı geçmemek kaydıyla görevi başında bulunmadığı durumlarda belirlediği müdür yardımcısı, müdür yardımcısının da bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.

f) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen üç üye dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on altı üyeden oluşur.

(2) Görev süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.