12 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31211

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SUBUZEM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitimi,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek.

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

d) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

e) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.

f) Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek.

g) Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirerek Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

ğ) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.

h) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

ı) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

i) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek, gelişen teknolojilere göre uzaktan eğitim sistemini güncellemek.

j) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.

k) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurs, seminer ve konferans gibi dersler ve eğitim programları planlamak, düzenlemek, bu faaliyetlere destek vermek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer özel ve kamu kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek, danışmanlık yapmak ve işbirliği için gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programlarının açılması ve yürütülmesi için gerekli altyapıyı sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, uygulama ve altyapı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

d) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini geliştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

f) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim destekli dersler, sertifika programları ve diğer etkinliklerin öğretim materyallerinin standartlara uygun tasarımı ve sunumu konusunda destek vermek.

g) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacak uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu konuyla ilgili araştırmalar yapmak.

ğ) Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre yardımcı olmak ve merkezler arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre teklif edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi ve Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

ğ) İnternet üzerinden sanal eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılıma ilişkin araştırmacı ve uygulayıcı elemanların mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.