12 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31211

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NOHUZEM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin altyapı, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili teknik altyapıyı oluşturmak ve faaliyetleri yürütmek. 

b) Üniversitedeki tüm uzaktan eğitim programlarını planlamak, programlamak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Üniversitede yürütülmekte olan tüm uzaktan eğitim faaliyetleri için gerekli yazılım, donanım, belge ve benzeri materyallerin hazırlanmasını desteklemek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için teknolojik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

d) Uzaktan eğitimle ilgili uygulama ve araştırmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

e) Uzaktan eğitim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı, gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek. 

g) Uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan yazılımların kullanım rehberlerini hazırlamak.

ğ) Uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda iş birliğini koordine etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılımcıların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

ç) Uzaktan eğitim kapsamında açılacak diploma ve sertifika programlarına ilişkin ilgili akademik birimlerin önerilerini değerlendirmek ve görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.