11 Ağustos 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31210

YÖNETMELİK

Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/1/2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak, 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 28 inci maddelerinde yer alan “İstanbul” ibareleri “Demiroğlu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) IV üncü ve V inci dönem stajlarının birinden veya birden fazlasından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda açılan bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavı kapsamında;

1) Staj bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitimini takiben ve en erken on beş gün sonra olmak kaydı ile akademik takvimde belirtilen zamanlarda Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

2) Bütünleme sınavları, staj sonu değerlendirme sınavı ile aynı şekilde yapılır. Staj başarı notunun hesaplanmasında bütünleme sınav puanı, staj sonu değerlendirme sınav puanı yerine geçer.

3) Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci kaldığı stajın tekrarını ilgili stajın yapıldığı en erken dönemde tekrarlar. Tekrar eden öğrenciye, staj sonu sınavında başarısız olması durumunda, en az on beş gün sonra (dönem sonunu beklemeden) bütünleme sınavı açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem VI, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarını kapsayan ve 44 hafta süren intörnlük (aile hekimliği) dönemidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2017

29938

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2018

30349