11 Ağustos 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31210

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SOÇEM): Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sosyal gelişme hedefleri kapsamına giren sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve kültürel alanlarda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, sosyal alanlardaki araştırma ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve sosyo-kültürel çalışmalar yaparak bölgemizdeki araştırma alanlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal ve kültürel çalışma alanları ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak.

b) Sosyal ve kültürel çalışmaları ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak.

c) Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin; toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını sağlamak, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal haklar ve sosyal güvenlik gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları desteklemek.

ç) Akademisyenler ve Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, ilgili alanlarda araştırma yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde bu amaçla yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak.

d) Sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını, tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri hazırlamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme projelerine katılmak ve bu projeleri yürütmek.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe ve diğer dillerde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri araçlarla yaymak; kitaplık, eğitim ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı, ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ğ) Kültür politikaları, toplumsal politikalar, eğitim, insan hakları ve benzeri konular üzerine sosyal yardım çalışmaları ve eylem araştırması yapmak.

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlere katkıda bulunmak.

ı) Sosyal ve kültürel çalışma alanlarında danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak.

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak.

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite Senatosunun önerdiği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak.

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede bulunmak.

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel, ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmak.

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek.

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu doğrultuda rapor oluşturmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve deneyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları gerçekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.