7 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31206

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/14)

 

MADDE 1 – 7/4/2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.