7 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31206

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sualtı arkeolojisi ve kültür mirası alanında bilimsel faaliyetler yapmak, arkeolojik sualtı araştırmaları gerçekleştirmek, Üniversitede devam eden sualtı arkeolojisi ve sualtından çıkan eserlerin koruma ve onarım eğitim ve uygulama faaliyetlerine destek olmak, UNESCO’nun sualtı arkeolojisi ve kültür mirası alanındaki eğitim, koruma ve altyapı oluşturma faaliyetlerine destek olmak, bu alanda Üniversitede oluşturulabilecek UNESCO kürsüsüne uygulamalar alanında katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta Antalya sahilleri olmak üzere Akdenizde;

1) Sualtı arkeolojisi, kültür mirası, sualtı ve denizcilik arkeolojisi alanlarında faaliyet göstermek.

2) Sualtı kültür mirası alanıyla bağlantılı olabilecek deniz biyolojisi faaliyetleriyle; sualtı görüntüleme, sualtı sergileme ve benzeri konularda temel ve uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, sosyal etkinlikler yapmak, bireysel/grup araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

b) Merkezin genel amaçları doğrultusunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyet alanına giren konularda çalışmalara katılmak ve desteklemek.

c) İnterdisipliner araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya konulmasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli hazırlıkları yapmak.

d) Temel ve uygulamalı araştırma konularında bilimsel proje üretimini teşvik edici tedbirler almak.

e) Sualtıyla ilgili tüm alanlarda araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak.

f) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve imkanlar sağlamak.

g) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayımlar yapmak.

ğ) Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ı) Akdeniz sahillerinin doğal ve kültürel değerleri yanında sportif ve sanatsal açıdan tanıtımını sağlamak.

i) Deniz kirliliği ve çevre konularında araştırmalar yapmak.

j) Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel görüş vermek ve rapor yazmak.

k) Toplumun sualtının korunması alanında bilinçlenmesine katkı sağlamak ve koruma/ belgeleme/bilimsel çalışma alanlarında sorunların çözümüne işaret etmek amacıyla yeni öğrenim girişimleri oluşturmak, araştırmaya yenilik getirmek, bu alanda uzman eksikliği çeken bölgeleri desteklemek için altyapı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından arkeoloji alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde Müdürün görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak üzere Üniversite bünyesindeki iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcılarından biri, Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla olması halinde Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür Yardımcıları, Müdüre görevinde yardım eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

e) Merkezin araç-gereç-vasıta parkını oluşturmak ve yenilemek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

g) Araştırma ve eğitim ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben uygulamaya koymak.

ğ) Merkezin yayım faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(3) Görev süresi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar.

(4) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkeze intikal eden projeleri bilimsel yönden inceleyerek çalışma gruplarını tespit etmek.

c) Danışmanların veya araştırma fonları tarafından desteklenmesine karar verilmiş araştırma projelerinin Merkez imkanlarından faydalandırılmasına ilişkin kararlar almak.

ç) Merkeze başvuran ya da Merkez imkanlarıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından teşvik edilecekleri belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından alan ile ilgili uzmanlar arasından üç yıllığına görevlendirilirler ve en fazla on üyeden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görev alanlarıyla ilgili görüşleri değerlendirmek ve geliştirmek.

b) Merkeze sunulan projelerde ya da Merkez içi projelerde hakemlik yapmak ve Merkez karar organlarına yol göstermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.