7 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31206

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

 

 

Bu formülde geçen;

YG

:

Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),

PTFt,u

:

t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),

UEVMi,b,t,u

:

Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

yi,b,t,u

:

i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

LÜNETm,t,u

:

m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız üretim tesisleri için LÜY’ün ilgili hükümleri uyarınca Piyasa İşletmecisine bildirilen net üretim değerini (MWh),

KBc 

:

c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),

FBm

:

Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL),

a

:

Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,

d

:

YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,

ni

:

i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

l

:

t teklif bölgesi sayısını,

k

:

Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

j

:

Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,

p

:

Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,

g

:

Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan katılımcı sayısını,

h

:

Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler kapsamında portföyünde tüketici bulunan görevli tedarik şirketi sayısını

ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2013

28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/4/2016

29698

2-

28/10/2016

29871

3-

23/2/2017

29988

4-

11/5/2017

30063

5-

21/4/2018

30398

6-

9/10/2018

30560

7-

23/8/2019

30867

8-

8/3/2020

31062

9-

28/7/2020

31199