6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca personele, yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşüne istinaden, TİM tarafından ilan edilen performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki defa performans primi verilir. Geriye dönük altı aylık dönemde ücretsiz izin kullanan personel ile yine bu dönemde yeni işe başlayan personel için, takdir edilen performans primi oranı üzerinden ayrıca kıstelyevm uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sağlık yardımı: Personel için esasları TİM tarafından belirlenmek üzere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilir. Ayrıca, personel ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık kuruluşları raporuyla tevsik edilen ve devamlılık arz eden rahatsızlıklarının tedavisi ile acil ve zorunlu ameliyat giderleri, giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararına istinaden genel sekreterlikçe karşılanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, 51 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

5-

15/2/2013

28560

6-

27/11/2013

28834

7-

12/3/2014

28939

8-

18/11/2014

29179

9-

30/12/2015

29578

10-

30/12/2017

                  30286 (Mükerrer)

11-

7/7/2018

                  30471 (Mükerrer)