6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Engelli adaylar hariç olmak üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak,  16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2010

27692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

15/2/2013

28560

3-

18/11/2014

29179

4-

30/12/2017

                  30286 (Mükerrer)