4 Ağustos 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31203

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

b) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan, yurt içindeki ve yurt dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) Türk dünyasının eğitim, dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek.

e) Dünyanın hemen her kıtasında yaşayan akraba ve soydaş topluluklar hakkında başta Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayımlar yapmak.

ğ) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile iş birliği yapmak.

h) Türk dünyasının kültürünü yansıtan sportif faaliyetler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları, Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtları, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk toplulukları, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserleri ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetleri ile bu alanda gerçekleştirilecek sportif faaliyetler gibi her türlü çalışmalardan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanını benimseyecek, Üniversite mensubu Türk vatandaşı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede öğretim elemanlarından ve idari personellerden en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) İlgili fakülte ve enstitüler ile diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Müdür Yardımcılarının görev dağılımlarını belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcıları da dâhil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili ilmî faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Müdür Yardımcısı üstlenir.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(5) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olarak çalışmalarını sürdürür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programları hazırlamak ve planlamak, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemek.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacılara ve ürünlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Müdürce önerilen veya Yönetim Kuruluna getirilen işler hakkında karar almak.

g) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Yardımcıları ile öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerekli hallerde Merkezin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.