4 Ağustos 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31203

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 20/5/2019 tarihli ve 30779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir. Ancak;

1) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz, bu anabilim/anasanat dallarına yapılan başvurularda ALES puanıyla aynı ağırlıkta sıralama sırasında kullanılmak üzere, bir giriş sınavı yapılır.

2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanları 70 olarak değerlendirmeye alınır. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.

b) Anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil barajı aranmayabilir.

c) Adayların yüksek lisans programlarına kabulünde ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması, YDS puanı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğeri bir puan, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı ve değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği doktora programlarına ya da temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES puanı yerine DUS’tan 55 puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek DUS puanı da kullanılabilir.

(5) Tıp fakültesi mezunlarından temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES puanı yerine TUS’tan 55 puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek TUS temel tıp puanı da kullanılabilir.”

“(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

“(10) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanları 70 olarak değerlendirmeye alınır. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora” ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile ders almak istedikleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla programa kayıtlı öğrenciler için açılmış lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili enstitünün önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Senatonun belirlediği danışman atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrencidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 56 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Afet ve salgınlarda ek süre

MADDE 56/A – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2019

30779