27 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31198

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,”

“m) Dönem not ortalaması (ANO): Öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre dönem bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kayıt” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “fakülte/yüksekokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “/meslek yüksekokulu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyesi veya öğretim görevlisi” ibaresi “elemanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenim” ibaresi “Öğretim” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “15” ibaresi “12” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “teorik” ibaresi “zorunlu”; “15” ibaresi ise “12” olarak, onuncu fıkrasında yer alan “hedeflenir” ibaresi “planlanmalıdır” olarak değiştirilmiş olup aynı maddenin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak, 2547 sayılı Kanuna göre müfredat onaylama yetkisi bulunan birimlerce gerekli görülmesi durumunda ön lisans veya lisans programlarında kredi üst sınır şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “mazeretler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Bir dersin devam şartının yerine getirilmesine rağmen başarısızlık sonucu tekrar alınması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise derse devam zorunludur.

b) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın üstünde ise derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumdaki öğrencilerin dönem içi çalışmalarına (ödev, proje, kısa sınav ve benzeri) katılmaları zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “15” ibaresi “12” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS’dir. Öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak danışman görüşü ile GANO’ya göre ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) GANO’su 1.89 ve daha az olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS,

b) GANO’su 1.90-3.19 arasında olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40 AKTS,

c) GANO’su 3.20 ve üzerinde olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS,

krediye kadar ders alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem içi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dönem sonu” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Akademik takvimde yer alan dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından sonraki mazeret sınav notları, öğrenci bilgi yönetim sistemine mutlak not olarak işlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Mezuniyet sınavı” olarak, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyetleri için iki dersi kalan öğrenciler, dersin akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak iki ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda iki ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. İki ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. İki dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar; ancak mezuniyet hakkını, stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra elde edebilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne” ibaresi “ilgili birime” olarak, “Fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü” ibaresi “Fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü” olarak; ikinci fıkrasında yer alan “Dekanlık ve Müdürlüğe” ibaresi “birime” olarak, “Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu” ibaresi ise “birim yönetim kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, %40’tan az ve % 60’tan çok olmayacak şekilde; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar, yarıyılın başlangıcından bir hafta öncesinde dersi verecek öğretim elemanının teklifi, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı sonrasında kesinleşir ve öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sistemine tanımlanır. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının % 80’inin toplamıdır.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, derse devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. En az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı zorunludur. Ancak dersin özelliğine göre, ilgili birim kurullarının onayı ile ara/yarıyıl sonu sınavının yapılmamasına karar verilebilir.

(3) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir. İlgili yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden yapmasını isteyebilir.

(4) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl veya mutlak değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (FF) ve (FD) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) GR: Sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.

(2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 19 uncu madde hükümlerinde belirtilen süre ve şartlar içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

b) E: Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

c) DZ: 15 inci madde hükümlerine göre derslere devam şartını sağlamayan öğrencilere verilen nottur.

ç) KM: Önceki dönemlerde devam şartı yerine getirilmiş olup müfredattan kaldırılan derslere verilecek nottur.

d) GB: Kredisiz derslerdeki başarı notudur.

e) GZ: Kredisiz derslerdeki başarısızlık notudur.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gibidir:

       100’lük Başarı Notu                   Harf Karşılığı                 4’lük Başarı Notu

                 90-100                                     AA                                    4.00

                  85-89                                      BA                                    3.50

                  80-84                                      BB                                    3.00

                  75-79                                      CB                                    2.50

                  70-74                                      CC                                    2.00

                  60-69                                      DD                                    1.50

                  50-59                                      DD                                    1.00

                  30-49                                      FD                                    0.50

                  00-29                                       FF                                     0.00

                                                                  GR                                    0.00

”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programın, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, müfredatında yer alan zorunlu veya seçmeli ders gruplarında alması gereken ders sayısı kadar dersleri başarı ile tamamlayan ve ders geçme sisteminde GANO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

“(3) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda GANO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde belirtilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/3/2019

30718