27 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31198

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları için açılacak yaz okulunda uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümleri ile 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açılacak ders: Ders seçim haftası sonrasında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav yapılacak dersi,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Fakülte kurulu: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Fakülte yönetim kurulu: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

d) Fakülte: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini,

e) Öğrenci: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerini,

f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ı) Yaz Okulu: Fakültenin eğitim-öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim-öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO’lu öğrencilere AGNO’larını yükseltme, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme imkânı tanıyan, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl olmayan, bu Yönetmelik esasları uyarınca yaz aylarında yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu uygulaması

MADDE 4 – (1) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ile bahar yarıyılı final (varsa bütünleme) sınavlarından sonra yaz okulu açılabilir.

(2) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir.

(3) Yaz okulu akademik takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.

(6) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Yaz okulu kayıtları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

(2) Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu için öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda;

a) Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri,

b) Çocuk Gelişimi Lisans programının müfredatında yer alan Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I ve Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II dersleri,

c) Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans programının müfredatında yer alan Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I ile Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II dersleri,

yaz okulunda alınabilir.

(5) Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.

(6) Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir  eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

(7) Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Süre ve dersler

MADDE 6 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az olamaz.

(2) Yaz okulunda açılacak olan önlisans, lisans veya lisans tamamlama programlarının dersleri fakülte kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Yaz okulunda açılacak ders/dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan ders kredileri esas alınır.

(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.

Sınavlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

(2) Sınavda uygulanacak kurallar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Dekanlık tarafından belirlenir.

(3) Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve harf notlarının belirlenmesi, Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esaslarına göre yapılır.

(5) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin AGNO'ları, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 8 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

(2) Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır.

(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Ancak öğrencinin seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin hiçbiri açılmaz ise öğretim ücretinin tamamı iade edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 9 – (1) Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.