26 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31197

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu enstitü müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 24 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2018

30404

2-

21/9/2018

30542

3-

10/5/2019

30770

4-

11/2/2020

31036

5-

12/6/2020

31153