24 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31195

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV-87.1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(IV-87.1.b)

 

MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ veri depolama kuruluşuna yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türev Araç İşlemlerine İlişkin Raporlama Yükümlülüğü ve Esasları”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü bölüm eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türev Araç İşlemleri Dışındaki İşlemlere İlişkin Raporlama Yükümlülüğü ve Esasları

Borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleşen işlemlerin raporlanması

MADDE 15/A – (1) Yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler VDK’ya raporlanır. Bu fıkranın uygulanmasında BDDK görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.

(2) Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de yerleşik tüzel kişidir. Bu fıkra kapsamındaki tüzel kişiler, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında sayılan tüzel kişilerdir.

(3) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem türleri VDK tarafından belirlenir.

(4) Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunludur.

(5) Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunludur.

(6) Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesi bu maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanır.

(7) Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12 nci maddesi, bu madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü

MADDE 15/B – (1) Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla aşağıda yer alan hususlara ilişkin VDK’ya raporlama yapılır:

a) Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.

b) Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları müşteri bazında net kredi tutarı.

(2) Aracı kurumlar tarafından;

a) Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,

b) İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri,

VDK’ya raporlanır.

(3) Kurul, yetkili kuruluşlarca bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ilave hususların ve Kanun uyarınca getirilen işlem yasağı ile tedbir kararlarının VDK’ya raporlanmasını talep edebilir. Raporlamaya ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(4) MKK tarafından, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların elektronik ortamda kayden izlendiği sisteme yatırımcının işlenmiş haciz, tedbir, iflas, tasfiye bilgileri ile toplam hesap sayısı, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki türev verileri ve sermaye piyasalarına ilişkin istatistiksel veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.

(5) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.

(6) İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.

(7) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK tarafından belirlenir ve duyurulur.

(8) Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 16 ncı maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki bölüm numarası ve başlığı eklenmiştir.

“

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                                                                                                                                                                             ”

MADDE 5 – Aynı Tebliğde yer alan “Üçüncü Bölüm Geçici ve Son Hükümler” bölüm numarası ve başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2018

30578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2020

31051