24 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31195

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersler ile hiç almadığı en fazla 2 (iki) dersi alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Hazırlık okulu dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir.

Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2003

25075

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2017

30080

2-

22/12/2019

30986