23 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31194

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AHİLAB): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,             

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma grupları ve benzer birimler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla disiplinler arası çalışma ortamına katkıda bulunmak.

c) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihaz ve düzenek altyapılarının belirlenmesini, temin edilmesini ve hizmete sunulmasını sağlayarak Üniversitenin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme projeleri alabilme ve yürütebilme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversitede yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilerin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme yapmasına olanak sağlamak.

d) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

e) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Üniversite ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara da çalışma imkânı sağlamak.

f) Araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve Merkezin amacına yönelik bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve bu hakların gelirinin Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma laboratuvarlarını akredite hale getirmeye ve bu laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve ilgili mevzuat kapsamında uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

ı) Yöredeki çeşitli analizlerin laboratuvarda yapılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilimsel ve teknolojik laboratuvar altyapısı hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Merkezin imkânları dâhilinde ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları yorumlamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gerekli altyapıları ve ihtiyaç duyulan insan gücünü temin ederek sürdürülebilir idari ve mali sistemleri oluşturmak ve bu altyapıları işletmek.

ç) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni çalışma grupları kurmak.

g) Merkez bünyesindeki cihazların bakım ve onarımlarını yapmak, günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.

h) Merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek.

ı) Test-analiz ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde gerektiğinde Üniversitenin diğer araştırma birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

i) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarla ilgili işlemleri yapmak.

j) Merkez bünyesinde bulunan cihazları kullanan kişilere cihaz kullanımı ve laboratuvar güvenliği konularında eğitim vermek, eğitimi olmayan yetkisiz kişilere cihazları kullandırmamak.

k) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili; kamu kurum ve kuruluşları, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol, sözleşme ve anlaşmalar çerçevesinde iş birliği yapmak.

l) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasından ve ilgili ekiplerin koordine edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kaynaklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

e) Merkezin bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanımlarını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

g) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve verdiği diğer görevler ile devrettiği yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygulamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından, en çok üç kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, kendilerine bağlı çalışma gruplarının Merkezin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdür olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda karar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda karar almak.

ç) Merkezde yapılacak analiz-test ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin esasları tespit etmek ve ilgili ücretleri belirlemek.

d) Merkez bünyesinde kurulabilecek yeni çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasına karar vermek, ilgili esasları belirlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda nitelikli akademik veya endüstriyel çalışmalara sahip olan Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az on, en çok yirmi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Türkiye’de ve bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

(2) Danışma Kurulu kararları, tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grubu laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Çalışma grubu laboratuvar sorumluları; Merkez bünyesinde oluşturulan alt laboratuvar birimlerindeki cihazların amacına uygun olarak işletilmesinden, korunmasından, bakımından ve kullanıcılara Merkezin olanakları dâhilinde güvenli bir şekilde hizmet vermesinden sorumludurlar. Çalışma grubu laboratuvar sorumluları, Üniversitenin akademik veya idari personeli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli hallerde bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.