23 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31194

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan ön lisans programları ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans programlarında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.”

“e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu en az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan ön lisans programları ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans programlarında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı sayılmak için;

a) 11 inci maddede belirtilen genel başarı notunun 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan olması,

b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinde belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması,

gerekir

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2013

28698

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2015

29352