22 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31193

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.