21 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31192

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BASINÇLI EKİPMANLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE

GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2014/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2020/2)

 

MADDE 1 – 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/3)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

c) 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)’ne,

ç) 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)’ne,

d) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için” ibaresi ile üçüncü ve dördüncü fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) BASTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.

b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

e) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye.

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.

ğ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir üye.

h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını temsilen bir üye.

ı) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

i) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.

j) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen bir üye.

k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

l) TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.

m) Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneğini temsilen bir üye.

n) Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

o) Kazanlar ve Basınçlı Kaplar Sanayiciler Birliğini temsilen bir üye.

ö) Yangından Korunma Derneğini temsilen bir üye.

p) Makine İmalatçılar Birliğini temsilen bir üye.

r) Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

s) Basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyette bulunan onaylanmış kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.

ş) Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneğini temsilen bir üye.

t) Petrol Sanayi Derneğini temsilen bir üye.

u) Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ü) Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “dair” ibaresinden sonra gelmek üzere “kalkınma planı ve” ve (i) bendinin başına “Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörünün ürünlerinin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu,” ibaresi eklenmiş ve (b), (ç) ve (ı) bentlerinde yer alan “olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BASTEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) BASTEK’in çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) BASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

b) BASTEK toplantısı, Sanayi Genel Müdürü ya da Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi başkanlığında yapılır.

c) BASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir.

d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve yazılı veya elektronik ortamda BASTEK üyelerine gönderilir. BASTEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı ve elektronik ortamda gönderir.

 e) Toplantı başlangıcında, BASTEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir.

f) Toplantıda alınan kararlar Genel Müdürlük tarafından toplantıya müteakiben yazılı veya elektronik ortamda BASTEK üyelerine gönderilir.

g) Gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2014

28948