19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 5/6/2011 tarihli ve 27955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 235 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve altıncı fıkrası ile 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Destek modeli: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesi kapsamında verilen KOSGEB desteklerini,”

“g) İşletmeler: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından rehberlik ve teftiş hizmetlerine ilişkin olarak verilen benzer görevler ile kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat ile İcra Komitesince görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava giriş şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler, pozisyon sayısı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az otuz gün önce 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “d) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü,”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü ve ilgili tüm mevzuat,”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2011

27955

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/6/2012

28314

2-

14/5/2015

29355