19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “birkaç gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “birkaç gün gibi kısa süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “canlı hayvan borsaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hayvan toplama ve satış merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hayvan satış yeri: Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi ile hayvan park ve panayırlarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar

MADDE 8/A – (1) Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi,  hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenir.

(2) Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunur.

b) Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu bulunur.

c) Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunur.

ç) Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunur.

d) Farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanır ve bu atıklar 2872 sayılı Kanun uyarınca çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilir.

e) Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme ve/veya padoklara sahip olur.

f) Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunur.

g) Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkân sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri bulunur.

ğ) Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro malzemesi, telefon, internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pazarlarının” ibaresi “satış yerlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

“EK-4

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

………………………………….. Müdürlüğü

HAYVAN PAZARI/ CANLI HAYVAN BORSASI/HAYVAN TOPLAMA VE SATIŞ MERKEZİ RUHSATI

 

 

Ruhsat No:                                                                    Ruhsat Tarihi:..…/..…/20…

Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası/Hayvan Toplama ve Satış Merkezinin

Ticari Adı:

Sahibinin Adı Soyadı:

Adresi        :

 

                                                 

Faaliyet Alanı ve Kapasitesi:

                                                                             

                                                              

Yukarıda ayrıntıları belirtilen Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası/Hayvan Toplama ve Satış Merkezinin, ………………. tarihli ve ……………….….sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin  Ruhsatlandırılma  ve  Denetleme  Usul  ve  Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını taşıdığı tespit edildiğinden Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası/Hayvan Toplama ve Satış Merkezi Ruhsatı verilmiştir.

 

 

İl Tarım ve Orman Müdürü

Tarih, İmza”