19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONUT VE YAPI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAUM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yapı ve konutların ortaya çıkışı, gelişimi, evrimi, kültürel değişimi, çeşitliliği, sürdürülebilirliği, üretim süreçleri, tasarımı, biçimleri, kullanıcıları, ekonomik modelleri, aktörleri ve politikaları üzerine araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili; üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili, ulusal ve uluslararası çalıştay, kurultay, kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, bienal, sergi, yaz okulu ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Merkezin bilimsel çalışmalarını makale, bildiri, kitap ve benzeri şekilde yayımlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, eğitim hizmetlerini yürütmek.

d) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, mimarlık alanında uzman Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün görevde olmadığı durumlarda belirlediği müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdüre vekâlet kesintisiz altı aydan fazla olamaz. Vekâletin kesintisiz altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar ve Müdürün olmadığı zamanlarda Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine daha sık toplanır.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

(4) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.

ç) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelinin ilgili mevzuat uyarınca tespit edilmesine yönelik olarak Merkezin önerisini hazırlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

f) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek sertifika, katılım/başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onaylayacağı en çok yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine daha sık toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.