19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAZ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci 21 AKTS kredisine karşılık gelmek üzere en fazla 5 ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2014

29092