19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BOR TABANLI İLERİ TEKNOLOJİ

SERAMİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BORSAM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İleri bor teknolojileri konusunda araştırma yapmak, kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak, kurumlara analiz veya danışmanlık hizmeti sunmak.

b) Bor tabanlı ürünlerin havacılık/uzay alanında, nükleer uygulamalarda, savunma sanayinde, yakıtlarda, optik ve elektronik sistemlerde, iletişimde ve enerji depolama sistemleri gibi birçok alanda aktif kullanımının dışında alternatif kullanım alanları üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizdeki bor tabanlı ürünlerin uluslararası rekabeti amacı ile çeşitliliğinin arttırılması, alternatif uygulama alanları (enerji, savunma, biyomalzeme gibi) üzerinde farklı özelliklerde bor ürünlerinin üretimine geçilmesi için çalışmalar yapmak.

b) Bor tabanlı oksit ve oksit dışı seramiklerinin, laboratuvar ölçeğinde alternatif sentezleme süreçleri ile malzeme sektöründe rekabet üstünlüğü sağlayacak yarı ürün ve/veya nihai ürünlere dönüştürülmesi ve karakterizasyonu için çalışmalar yapmak.

c) Yapılacak çalışmalar ile ilgili bilimsel araştırma projelerine başvurmak ve bu projelerin yürütülmesini sağlamak.

ç) İleri bor teknolojileri konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

d) Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında yayınlar yapmak ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev başında olmadığı zaman kendisine yardımcısı vekâlet eder ve Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerinde Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayını aldıktan sonra uygulamak.

c) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısına sunmak.

d) İlgili mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Görev süreleri dolan ya da herhangi bir şekilde görev süresi dolmadan ayrılan, Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy çokluğunun sağlanamaması durumunda Müdürün oyu belirleyici sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma prensipleri, işleyişi ve çalışanlarına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma planını değerlendirmek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

d) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

e) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

f) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sahibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite ve diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yetkililerinden görevlendirilen üyeler de dahil olmak üzere en fazla 25 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile Rektörün onayı ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Danışma Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve birikimlerini paylaşarak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.