14 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31185

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE

SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketlerini,

b) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

c) Değişken maliyet: Satışa konu elektrik enerjisinin hacme bağlı olarak oluşan maliyetlerini,

ç) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasını,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

f) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

g) Genel Müdür: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

ğ) Genel müdür yardımcısı: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel müdür yardımcısını,

h) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırılması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak EPDK tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışlarının, ihale dokümanlarında belirtilen şartlar çerçevesinde istekliler arasından belirlenen kazananlara yapılmasını sağlayan ve sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale katılım dosyası: İhale dokümanlarını satın alan piyasa katılımcıları tarafından ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeleri içeren dosyayı,

j) İhale takas fiyatı: İhalenin sonuçlandığı fiyatı,

k) İhale yetkilisi: İhaleyi onaylayarak sonuçlandırmaya yetkili kişiyi,

l) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

m) İstekli: İhale dokümanlarını satın alan/ihaleye katılan piyasa katılımcılarını,

n) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

o) İşlem fiyatı: Satış işleminin gerçekleştiği ve faturalamaya esas fiyatı,

ö) Endekslenmiş eskalasyon mekanizması: İhale takas fiyatının, parametrik bir formül doğrultusunda belirli endekslere göre ve planlanmış periyotlarda güncellenerek yeni dönem işlem fiyatlarının hesaplandığı mekanizmayı,

p) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

r) Piyasa işletmecisi: İlgili Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

s) Piyasa katılımcısı: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler ve bu tüzel kişiler için oluşturulabilecek farklı kategorileri,

ş) Piyasa takas fiyatı: Gün öncesi piyasasında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarını,

t) Portföy: EÜAŞ’ın belirli bir satış dönemi planlaması için öngörülen enerji üretim varlıkları ve satın alınan/alınacak elektrik enerjisi miktar kaynakları havuzunu,

u) Rezerv fiyat: İhaleli satışlarda istekli tarafından verilebilecek minimum teklif fiyatını belirleyen EÜAŞ tarafından hesaplanmış fiyatı,

ü) Sabit maliyet: Satışa konu elektrik enerjisinin hacimden bağımsız oluşan maliyetlerini,

v) Serbest tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

z) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

aa) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin, şartnamede belirtilen koşullar doğrultusunda sunduğu fiyat, miktar ve diğer parametrelerden oluşan elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımı teklifini,

bb) Yönetim Kurulu: EÜAŞ Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Organize toptan elektrik piyasalarına satış

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmı organize toptan elektrik piyasalarına arz edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Portföy dâhilinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar ve koşullardaki elektrik enerjisi, 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılır.

(2) Yönetim Kurulu kararı ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) bendi çerçevesinde ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilir. Ayrıca, iletim sistemi kayıpları için TEİAŞ’a ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi satışı yapılabilir.

(3) 6446 sayılı Kanunda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) EÜAŞ tarafından organize toptan elektrik piyasalarında yapılacak satışlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) EÜAŞ’ın portföyünde yer alan elektrik enerjisinin ihalesiz satışı çerçevesinde, EÜAŞ satıcı taraf olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenen uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerine ilişkin kurallara uygun şekilde piyasa işletmecisine bildirim yapmakla yükümlüdür.”

“(4) ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları ve EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde, EÜAŞ, ilgili mevzuat uyarınca, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirmekle yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığınca” ibaresi “Enerji Satış Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için EÜAŞ tarafından ihaleler düzenlenir.”

“(4) Teknik şartnamede başka bir koşul belirtilmediği takdirde; ihalelerde istekli tarafından verilebilecek minimum teklifi tanımlamak için, satışa esas elektrik enerjisinin portföy ağırlıklı maliyet ortalamasından düşük olmamak üzere uygun gelir beklentisi oluşturacak şekilde rezerv fiyat ve/veya ihale modeline bağlı olmak üzere rezerv fiyatı koruyacak diğer limitler belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için EÜAŞ tarafından fiyat – miktar/kapasite ihaleleri düzenlenir.

(2) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi satışı için EÜAŞ tarafından ilgili satış dönemine esas piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler düzenlenir.

(3) Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda kapasite satışı için EÜAŞ, TEİAŞ’ın açacağı kapasite ihalelerine de katılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketleri/görevli tedarik şirketlerine toptan satış tarifesinden satış ve/veya ihaleli satışlara ilişkin elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde teknik analizler sağlamak üzere Yönetim Kurulu onayı ile teknik komite kurulur.

(2) Teknik komite, Yönetim Kurulu onayı ile Enerji Satış Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel müdür yardımcısı başkanlığında;

a) Enerji Satış Daire Başkanı,

b) Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanı,

c) Hidrolik Santraller Daire Başkanı,

ç) Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanı,

d) Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı,

e) Enerji Alış Daire Başkanı,

f) Termik Santraller Daire Başkanı,

g) Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel,

ğ) Malî İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından imza yetkili bir personel veya söz konusu personelin mevcut bulunmadığı durumlarda daire başkanlığı tarafından yerine görevlendirilecek imza yetkili başka bir personel,

olmak üzere en az on kişiden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhale komisyonu, komisyon başkanı Enerji Satış Daire Başkanı ve Enerji Satış Daire Başkanlığından imza yetkili dört personel olmak üzere tek sayıda ve en az beş kişiden oluşturulur. İhale yetkilisi tarafından, asıl üyeler ve bu üyelerin yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirlenir. Asıl üyenin bulunmaması hâlinde yedek üye komisyona katılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibaresi “Enerji Satış Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Portföy dâhilindeki elektrik enerjisinin satışa konu olacak toplam miktarına ve bu miktarın, satış kanalları arasındaki dağılımına Yönetim Kurulu karar verir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan organize piyasalara satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında piyasaya verilecek teklifler, portföyde yer alan santrallerin marjinal maliyetlerinin altında olmayacak şekilde sunulur. Ancak türev piyasalarda vadeli işlemlerde geleceğe yönelik fiyat öngörüsü ve risk yönetimi dikkate alınabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ihalesiz satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında uygulanacak işlem fiyatı, EÜAŞ’ın yıllık bazda oluşacak işlem fiyatının EÜAŞ’ın öngörülen yıllık ortalama portföy (üretim ve alım) maliyetlerinin altında kalmaması kaydıyla Genel Yatırım ve Finansman Programı hedefleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan ihale ile satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında oluşacak işlem fiyatının;

a) Miktar-fiyat ihaleleri için, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması esastır.

b) Piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler için, rezerv fiyata eşit veya rezerv fiyatın üstünde olması hedeftir. Ancak, teknik açıdan çalışması zorunlu santraller göz önüne alınarak ve organize piyasa mekanizmaları ile fiyat hesaplama metodolojileri doğrultusunda işlem fiyatı bazı uzlaştırma dönemlerinde rezerv fiyatın altında gerçekleşebilir.

(4) Rezerv fiyat aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(5) Bu formülde geçen;

a) SM (t): “t” planlama dönemi için ilgili Daire Başkanlıkları tarafından ihale konusu elektrik enerjisi için tahmini olarak hesaplanan sabit maliyet tutarını (TL),

b) SEu (t): “t” planlama dönemi için ihale konusu elektrik enerji miktarını (MWh),

c) DM(t): ‘‘t’’ planlama dönemi için ilgili Daire Başkanlıkları tarafından tahmini olarak hesaplanan ağırlıklı ortalaması alınmış portföy satılabilir elektrik enerjisi birim değişken maliyetini (TL/MWh),

ç) t: Planlaması yapılan ihaleye konu dönem/vadeyi,

d) k: Yönetim Kurulunca belirlenen hedef kar marjını (%),

ifade eder.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kapasite ihaleleri için rezerv fiyat, hazırlanacak metodoloji kapsamında belirlenir. Kapasite satışına ilişkin rezerv fiyat belirleme metodolojisi, EÜAŞ tarafından söz konusu kapasite satışı ihalesinin düzenleneceği tarihten önce hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İhale tarihinde teknik şartnamede metodolojiye uygun hazırlanmış rezerv fiyat isteklilere duyurulur.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2015

29316