13 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31184

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Harmanlanmış Eğitim: Aynı programda derslerin bir kısmının uzaktan, bir kısmının ise örgün eğitimle yapıldığı eğitim öğretimi,

c) Merkez: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,

f) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,

g) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar için ortam geliştirmek, teknik destek vermek.

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak.

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaştırmak.

d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını arttırmak.

e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

f) Kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaç ve isteklerine uzaktan eğitimle yardımcı olmak.

g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.

ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) E-eğitim çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak.

c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar temin etmek.

ç) Kurslar, seminerler, konferanslar ve dersler gibi programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim teknolojileri konusundaki talepleri karşılamak amacıyla planlama ve uygulamalar yapmak.

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program yapılandırılmasının yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini programa uygun gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

h) Üniversite bünyesinde akredite edilen dersleri Yükseköğretim Kuruluna önermek.

ı) Uzaktan eğitim otomasyon sistemlerini hazırlayarak, Üniversitenin Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte uygulamasını sağlamak.

i) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Üniversite tarafından düzenlenen tüm uzaktan eğitim derslerini/programlarını, Üniversite Senatosu ve Üniversite yönetim kurulunca belirlenen uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda Rektöre görüş bildirmek.

l) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Üniversite yönetim kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

m) Üniversitedeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini Üniversitenin Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan Müdür yardımcılarının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince Müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak/hazırlatmak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Merkez personelinin, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim-öğretim veya harmanlanmış eğitim-öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını uygulamak.

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bir Rektör yardımcısının başkanlığında, Müdür, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve uzaktan eğitim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu dekanından/müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin akademik çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.