13 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31184

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2017 tarihli ve 30023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olması gerekir. Ancak,

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ve Senato tarafından belirlenen bazı anasanat/sanat dallarına öğrenci kabulünde,

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“(6) Anasanat dallarına bağlı programlara başvuran adaylar; ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının teklif edeceği jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesine tabi tutulur.”

“(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %65’i, lisans not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yabancı dil puanının %35’i alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yetenek sınavı/portfolyo incelemesi olan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yetenek sınavı/portfolyo inceleme notunun %35’i alınarak hesaplanır.

(9) Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES ile lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

“(11) Dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerini/programlarını birincilikle bitiren adaylar için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans programlarına ek kontenjan açılabilir ve sayısını enstitü yönetim kurulu belirler. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değerlendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Adayların başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notu 40’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notu 40 veya üzerinde olanlar, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES ile lisans bitirme not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Kesin kayıt hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Kontenjan fazlası adaylar ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.”

“(12) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının başına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmeleri için lisans not ortalamasının en az 3,00, temel tıp bilimleri dışındaki programlara başvurabilmeleri için en az 2,00 olması gerekir. Diğer fakültelerden mezun olanların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“Tıp fakültesi mezunları için 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.”

“(10) Doktora programlarına başvuran adayların başvuru puanları, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına girecek adaylar belirlenirken, %20’lik mülakat/yazılı/portfolyo sınavının puan dilimi tüm adaylara aynı puan verilerek hesaplanır. Kontenjanın üç katı kadar aday mülakat/yazılı/portfolyo sınavına girmeye hak kazanır ve en yüksek puan alan adaydan başlayarak sınava gireceklerin sıralaması yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmak kaydıyla en fazla iki yarıyıl için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydını dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde, belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda kayıt dondurma hakkı elde edebilir.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli görülen mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri olması.

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Doğal afet, küresel salgın nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Eşi veya birinci dereceden yakınının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Araştırma, burs, staj veya öğrenim amacıyla uzun süreli olarak yurt dışına gitme veya yurt dışında ya da yurt içinde görevlendirilme hali.

(3) Kayıt dondurmuş/izin almış olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci olarak kabul edilenler her yarıyılda en çok iki ders alabilir. Başvurular enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının birinci cümlesi, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

“Danışmanlığını sürdürürken altı aydan uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirilen, rapor veya ücretsiz izin alan öğretim üyesinin/doktoralı öğretim görevlisinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.”

“(7) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Hali hazırda üzerinde 14’ten fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyelerine, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık atanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencinin talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez konusu değişikliği yapılabilir. Ancak, tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulunun karar tarihini takip eden en az beş ay içinde tezini teslim edemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına göre yazdığı yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanan öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına göre yazdığı doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanan öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Doktora tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin onuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Öğrencinin sanatta yeterlik tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anasanat/sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/3/2017

30023