13 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31184

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü (Başhekim), Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, branşında Tıpta Uzmanlık unvanını almış, tercihen profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hastane Başmüdürü, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olan, en az 10 yıl kamu kurumlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Başmüdürü, Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Hastane Başmüdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane Müdürü, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan, en az 10 yıl kamu kurumlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane müdür yardımcıları, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan, en az 10 yıl kamu kurumlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/12/2013

28859

2-

                            6/7/2014

29052

3-

                           6/12/2014

29197

4-

12/12/2016

29916

5-

24/10/2017

30220

6-

19/11/2017

30245

7-

28/10/2018

30579