13 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31184

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim müdürü: Müdüre bağlı alt birim müdürlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ÇOMİSGAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel araştırma, uygulama ve inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü, tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlığı düzeylerinde sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçiler, işverenler ve temsilcileri ile bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

d) Üniversite sanayi iş birliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına ve bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

f) Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

g) İlgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak, bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerin denetim ve koordinasyonunu sağlamak, bu birimlerde yürütülecek hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için Rektöre veya ilgili rektör yardımcısına danışmanlık yapmak.

ğ) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurumun sertifikalandıracağı kursları açmak.

h) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli taşınır ve taşınmazları sevk ve idare etmek.

ı) Merkezin amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

j) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

k) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından; birimlerin her birine birim müdürü olarak bir kişiyi, Merkez müdür yardımcısı olarak en fazla iki kişiyi görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma grupları, laboratuvarlar ve uygulama ve araştırma birimlerinin etkinliklerini yürütmek, düzenlemek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacıyla yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

j) Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile uyum içerisinde çalışmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları inceleyip onaylamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulmasını Rektöre önermek, onay aldıktan sonra kuruluşu planlamak, birim kurmak ve birimin işleyişini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam en fazla on dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

e) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.