13 Temmuz 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31184

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SORUNLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birimler: Merkez Birimlerini,

b) Birim sorumlusu: Merkez Birim Sorumlusunu,

c) Merkez: Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini (ADÜ-GENÇ),

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gençlik çağına özgü sosyal, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri desteklemek, önleyici çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgi alanına giren konularda araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları desteklemek.

b) Gençlik sorunlarının sağlık bilimleri, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve siyasal bilimler gibi değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortam oluşturacak disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağlamak, disiplinlerarası çalışmaları desteklemek.

c) Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ya da eğitim programları düzenlemek, gerekirse bu tür düzenlemelerde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

ç) Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin sosyal, duygusal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve bu alanlardaki sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya tedavisine yönelik uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Ulusal ya da uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim duydukları inceleme ve araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji, Psikiyatri bilim dallarında görevli bir öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili bir öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevinden altı aydan uzun bir süre ayrılması durumunda görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin etkinliklerinin amaca uygun biçimde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe tasarısını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kuruluna gelecek yılın faaliyet programına ilişkin önerilerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin dört birim sorumlusundan oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun olağan toplantıları ayda bir kez Müdürün başkanlığında yapılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Müdürün oyu belirleyicidir. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Merkez yönetimindeki görevi sona ermiş ve Kurul üyeliği düşmüş sayılır. Bu durumda olan ya da süresi dolmadan Merkezdeki görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin idari ve mali konularda kararlar almak.

b) Kendisine sunulan faaliyet raporu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

c) Merkezin bütçesine ilişkin tasarıyı inceleyip karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışmalarına katılacak kimselerin görevlendirilmesi ya da görevinin sonlandırılması konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak.

d) Merkez birimlerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Merkezin etkinlikleri dört birim aracılığıyla sürdürülür. Bu birimler şunlardır:

a) Araştırma-Planlama Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalar Merkezin ilgi alanlarıyla bağlantılı disiplinlerden birinde uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gözetiminde sürdürülür.

b) Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gözetiminde çalışır.

c) Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda psikiyatri, klinik psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gözetiminde çalışır.

ç) Kariyer Geliştirme Birimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış bir birim sorumlusunun gözetiminde çalışır.

Birim sorumlusu

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları, Üniversitenin yukarıdaki koşulları taşıyan öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Birim sorumluluğu ile görevlendirilecek kişide öğretim üyesi olma koşulu aranır. Birim sorumlularının görev süresi üç yıl olup, bu süre boyunca Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Süresi dolmadan görevinden ayrılan birim sorumlusunun yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı nitelikte olmak kaydıyla ve aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Merkezin gelirleri

MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek.

b) Merkezin faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

Merkezin giderleri

MADDE 17 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar.

b) Yönetim giderleri.

c) Merkezin Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 24/7/1997 tarihli ve 23059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Adü-Genç) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.