11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gebze Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GTÜUZEM)’ni,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gebze Teknik Üniversitesinde yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan verilen eğitimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından yürütülmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda ise, kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını içeren yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim-öğretim veya harmanlanmış eğitim-öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.