11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Erasmus hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri,

b) Merkez: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez birimleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Program koordinatörü: Merkez bünyesinde oluşturulacak program koordinatörlerini,

e) Program rehberleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak program rehberlerini,

f) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

g) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Programdan yararlanacak yararlanıcı adaylarının seçimini gerçekleştiren komisyonu,

ğ) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

h) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ı) Yararlanıcı: AB Programlarının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entellektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

b) Uluslararası eğitim programları ve projelerin (Erasmus +, Leonardo da Vinci, Mevlana ve benzeri) Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

c) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

ç) Kültür, bilim, eğitim ve sağlık turizmi konularında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle farklı ülke halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

d) Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve ikili değişim ve işbirliği protokol ve anlaşmalarını imzalamak.

e) Ortak bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve bu amaçla belli zamanlarda bilim adamı değişimini koordine etmek.

f) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik etmek.

g) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yapmak.

ğ) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

h) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

ı) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

i) Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinde yer alacak öğrenciler için Yabancı Diller Bölümü tarafından veya diğer kurumlarla işbirliği çerçevesinde yabancı dil kursları düzenlemek.

j) Erasmus öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat sınavı ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak.

k) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak.

l) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılmak.

m) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek.

n) İl genelinde resmi ve özel kurumları eğitim programları ve projeler hakkında bilgilendirmek.

o) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

ö) Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlardan gelen yazıları inceleyip gerekli işlemleri koordine etmek.

p) Yurt dışı üniversiteler ve kuruluşlar ile koordinasyon için resmi yazışmaları yürütmek.

r) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek.

s) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek.

ş) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek.

t) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

u) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

ü) Programların Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetlerini yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak.

v) Mevlana programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının başvurularını almak, seçimlerini yapmak ve gerekli işlemleri takip etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini müdür yardımcıları yürütür.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkez birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak gerekli fiziksel olanaklar (binalar, araç-gereçler ve benzeri) ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmalarını imzalamak, yılda en az iki kez olmak üzere tüm program rehberlerini toplantıya çağırmak ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör/Rektör yardımcısı, Müdür, müdür yardımcıları ve fakülte, meslek yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

ç) Müdürlük için eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla; birimler, program koordinatörlükleri veya program rehberleri oluşturulabilir.

(2) Merkez birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Programın uygulanmasında görev ve sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden, öğretim elemanlarından görevlendirilecek Akademik Birim Rehberleri, kendi akademik birimlerinde programının yürütülmesinden sorumludur. Birim Rehberleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını hazırlar. Kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirir, birimlerinden programa katılmak için başvuracak yararlanıcı adaylarının ön başvuru evrakını alırlar, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri düzenler.

(2) Rektör Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.