11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN

ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(AB/1322/2014)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020” ibaresi “1/4/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/12/2019

30992

2-

16/4/2020 

31101