11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ

PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nin 2/6/2020 tarihli değişikliği dahil konsolide metnini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Emisyon geçişi

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yapılan atıflar ve bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinin uygulama alanını ilgili Yönetmeliğin uygulama alanında yer almayan motorlara sahip olan araçları kapsayacak şekilde genişleten mevzuatın yürürlüğe girmesinden ve söz konusu mevzuatın hükümlerinden bağımsız olarak, Faz IIIB ve Faz IV’ün zorunlu uygulanması açısından da geçerli olmak üzere tarım ve orman araçları ile bunlara takılan motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanmaya devam eder.

(2) Birinci fıkranın istisnası olarak, 37 kW ≤ P < 56 kW arasındaki motora sahip tarım ve orman araçları ile bunlara takılan söz konusu motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğinin geçici 3/A maddesinin birinci fıkrasındaki 1/10/2020 tarihi 1/4/2021 olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/4/2020

31101