11 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31182

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN PLANLARI YAPIMI VE YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının yapılmasına, yaptırılmasına, yapım esaslarına, incelenmesine, gösterimine, onaylanmasına, yürürlüğüne, bu planlarda revizyon, ilave, değişiklik yapılmasına, bu planlar doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli uygulama projelerine ve planları hazırlayacak müelliflerin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Ölçekli Uygulama Projeleri: Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planları doğrultusunda, 1/500, 1/200, 1/100 ve 1/50 ölçeklerde hazırlanan uygulama projelerini,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

d) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

f) Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları: Kapadokya Alan planları yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

g) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,

ğ) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve Kapadokya Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,

h) Kapadokya Alan planları: 7174 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

ı) Kapadokya Alanı Nazım İmar Planı: Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planına uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/25.000, 1/10.000 veya 1/5.000 ölçekli, varsa kadastral durum işlenmiş onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanının bölgesi içindeki konumuna, çevresiyle ilişkileri ve ulaşım bağlantılarına, sınırlar, genel gelişme ve koruma, bölgeleme, yoğunluk (yapı ve nüfus), alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı ve benzeri hususlara ilişkin genel ilke, yaklaşım, standart, esas ve kararları nitelik ve nicelik olarak gösteren ve Kapadokya Alanı uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan planları,

i) Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planı: Kapadokya Alanı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan, 1/1.000 veya 1/500 ölçekli, varsa kadastral durum işlenmiş onaylı halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanındaki sınırlar, gelişme ve koruma, bölgeleme, yapı ve nüfus yoğunluğu, alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı, tasarım ve benzeri hususlara ilişkin uygulamaya yönelik esas ve kararları içeren, ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan, çeşitli ölçeklerde kesit, görünüş, perspektif, profil, detay ve benzeri ile desteklenen planları,

j) Kapadokya Alan Yönetim Planı: Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kapadokya Alanının doğal ve kültürel bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve Kapadokya Alanının izlenmesine ilişkin vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, Başkanlık, merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak üzere hazırlanan ve her beş yılda bir gözden geçirilen rapor, pafta ve benzeri dokümanlardan oluşan planı,

k) Komisyon: Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,

l) Plan müellifi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olmuş şehir plancıları/şehir ve bölge plancıları ile bu kişilerin ortak olduğu tescilli büro ve şirketleri,

m) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı: Tüm sektörel dinamikleri, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda Kapadokya Alanının korunması ile doğal, kültürel ve fiziki kaynakların kullanımını gözeten, genel arazi kullanım kararlarını içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, plan paftası ve raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde Kapadokya Alanı bütününde hazırlanan 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekli planı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kapadokya Alan Planları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları ile Alt Ölçekli Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yapım Esasları, Onaylanması

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Kapadokya Alan planları; Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapadokya Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanı Nazım İmar Planları ve Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planlarından oluşur. Kapadokya Alanında yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.

(2) Kapadokya Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri, doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır.

(3) Kapadokya Alan planlarının yapım sürecinde ve karar aşamalarında, alanı etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlar ve planlama alanına ilişkin her tür veri, araştırma, değerlendirme, koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi gereği teknik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde incelenir, değerlendirilir ve oluşturulan kararlar ayrıntılı gerekçelerle açıklanır.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen plan yapma, yaptırma, tadil etme, onama ve resen onama yetkisi Kapadokya Alanında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(5) Kapadokya Alan planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ekinde belirtilen çizim ve gösterim tekniğine uygun olarak hazırlanır. Ancak alanın özelliğine bağlı olarak gerektiğinde plana özgü gösterim kullanılabilir.

(6) Kapadokya Alan planları, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak zorundadır.

(7) Kapadokya Alanı sit statüsü bulunan ya da bulunmayan alanları kapsadığından ve bir bütün olarak korunması hedeflendiğinden; alan bütününde hazırlanacak olan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının onaylanmasının ardından bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir.

(8) Her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler alınarak gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılmak suretiyle hazırlanması esastır. Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri otuz gün içerisinde açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Parametreleri ve benzeri) sağlamakla sorumludur. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edilir.

(9) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planları ile plan açıklama raporu, araştırma ve analiz çalışmaları plan müellifi tarafından imzalanır.

(10) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; peri bacalarının, rezerv peri bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek tadilatı, tamiratı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik kararlar üretilmesi esastır.

(11) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; yer altı şehirlerinin tespit edilebilen kısımlarının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının kayıt altına alınması, sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Parametreleri ve benzeri) uygun ölçekli hâlihazır haritalar üzerine işlenmesi esastır.

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları

MADDE 5 – (1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Kapadokya Alanı uygulama imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir, Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Kapadokya Alanı içerisinde meri tüm planların uygulaması, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile meri planların uygulanması durdurulur. Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının hazırlanması sürecinde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar Başkanlıkça incelenerek Komisyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulabilir.

(3) Kapadokya Alanı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ayrıca bir karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

(4) Kapadokya Alan planlarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları en geç otuz gün içinde yeniden belirlenir. Planlarda kısmi iptal olması halinde iptal edilen kısma ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları aynı süre içerisinde belirlenir. Bu şekilde belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Başkanlığın teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer ve plan bütünü ile yargı kararı gerekçeleri göz önünde bulundurularak Başkanlıkça plan yapım süreci başlatılır.

(5) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının hazırlanması/hazırlatılması esastır. Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması/hazırlatılması esastır. İki yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Komisyon kararı ile gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.

(6) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları hiçbir koşulda Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı hükümlerine aykırı olamaz. Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı yürürlüğe girmeden önce hazırlanmış olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları yürürlükteki Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planına göre revize edilir.

Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı yapım esasları

MADDE 6 – (1) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapadokya Alanının bütününe ilişkin olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kararları ile kültürel ve çevresel değerler ile doğal kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlanır.

(3) Alt ölçekli planlara esas olacak kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayan koruma ve gelişme stratejileri oluşturulur.

(4) İlgili kurum ve kuruluşların, kalkınma ajanslarının, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, planlama sürecine katılımları sağlanır.

(5) Üst ölçekli plan raporunun; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler ve stratejiler, sektörel gelişim senaryoları ve genel arazi kullanım kararlarını içerecek şekilde hazırlanması esastır.

(6) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, 1/100.000 veya 1/50.000 ölçekte planlama gösterimine uygun olacak şekilde plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak hazırlanır.

Kapadokya Alan Yönetim Planı yapım esasları

MADDE 7 – (1) Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanının bütününde, Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yolları yönetim planı ile gösterilir.

(3) Alanın değerini arttırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılmasının yolları yönetim planı ile gösterilir.

(4) Alan Yönetim Planının, alan içinde yapılacak turizm faaliyetlerine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin paydaş analizi ve iş bölümünü içermesi esastır.

(5) Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal modelleri içerecek, alanın ulusal ve uluslararası platformda sunumunu ve tanıtımını sağlayacak; yönetim, koruma, kullanma, sunum, tanıtım, ziyaretçi politika ve stratejileri yönetim planı ile belirlenir.

(6) Alanın korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile yerel halkın görüşleri alınarak planlama sürecine katılımları sağlanır.

(7) Alan yönetiminde yer alacak kurum ve kişilerin görev tanımları belirlenir, bunların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma programları ve bütçe analizleri hazırlanır, finans kaynakları tespit edilir, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait proje tanımlarını içeren eylem planı hazırlanır.

(8) Yönetim Planının uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçte yer alacak tarafların eğitimine ilişkin programlar hazırlanır.

Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarının yapım esasları

MADDE 8 – (1) Alan bütününe yönelik hazırlanacak olan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının onaylanmasının ardından Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları üst ölçekli planlara uygun olarak Başkanlıkça hazırlanır ya da hazırlatılır. İlgili yerel idarelerce de Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları hazırlanarak Başkanlığa teklif edilebilir.

(2) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları; fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri ile sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; varsa kadastral durum işlenmiş onaylı hâlihazır haritalar üzerine, ölçeğinin gerektirdiği düzeyde, alan içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma koşullarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, afet riskleri ve buna karşı alınacak önlemleri, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunlukları ve parsel tasarımlarını içeren hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olarak hazırlanır.

(3) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanır. Ancak kesin yapı yasağı getirilen alanlarda yapılan planlarda jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanma şartı aranmaz.

(4) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarının eş zamanlı olarak hazırlanması zorunludur.

(5) Kapadokya Alanında mülkiyet dokusu ve fiziksel özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri nazım ve uygulama imar planı kararları ile belirlenir.

(6) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları ile alandaki yapı stokunun deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esasları getirilir ve bunlar plan açıklama raporu ile plan notlarına işlenir.

(7) Planlarda, engelliler gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilerek mekânsal düzenlemeler yapılır ve her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır.

(8) Plan gösterimi ve plan notlarında yer alan yapılaşma düzeni, yoğunluk ve benzeri konularda tasarım esasları ve uygulama ilkeleri, ulaşım, dolaşım ve açık alan sistemi ile ilgili uygulama esasları, koruma, sağlıklaştırma ve koruyucu yenileme program alan ve alt ölçekli uygulama projelerinin etaplanma esasları, kentsel tasarım, peyzaj, restorasyon, mimari ve mühendislik projelendirme esasları ve prosedürleri ve benzeri hususlar plan raporunda daha detaylı olarak yazılı ve çizili yer alır.

(9) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarında, kıyı alanlarına rastlayan paftalarda, kıyı kenar çizgisinin onayına ilişkin bilginin olması zorunludur.

(10) Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde Başkanlıkça tespit edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları yapılabilir.

Kapadokya Alan planlarının onaylanması, yürürlüğe girmesi ve itirazlar

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planına ilişkin olarak;

a) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanmak üzere Bakanlığa iletilir. Bu plan Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

b) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

c) Bakan tarafından onaylanan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın internet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde plana gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Başkanlığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca uygun görülen itirazlar doğrultusunda plan Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay süreci tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde plan başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın ret kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

ç) Komisyonca uygun bulunmayan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı düzeltilmek üzere Başkanlığa iade edilir. Başkanlıkça iade gerekçeleri de göz önünde bulundurularak revize edilen veya ettirilen planlar tekrar Komisyonun uygun görüşüne sunulur. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanmak üzere Bakanlığa iletilir.

d) Kesinleşen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kesinleşen Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının her bir paftasının ön yüzüne plan işlem numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

(2) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan Alan Yönetim Planı bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen Alan Yönetim Planı onaylanmak üzere Başkanlığa iletilir. Bu plan Başkanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer.

(3) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan veya yerel idarelerce teklif edilen Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin olarak;

a) Nazım ve uygulama imar planları, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonda görüşülen ve uygun görülen nazım ve uygulama imar planları onaylanmak üzere Başkanlığa iletilir. Bu planlar Başkanlık tarafından altmış gün içinde onaylanarak yürürlüğe girer.

b) Komisyona iletilen nazım ve uygulama imar planlarının eksik belgesinin olup olmadığı öncelikle Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten Grup Başkanlığı tarafından incelenir. Eksik belgesi bulunduğu saptanan planlar Komisyona sunulamaz.

c) Komisyon, nazım ve uygulama imar planlarını belgeleri tam olarak ibraz edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde karara bağlar.

ç) Bu planlar, plan notları, plan raporları ve ekleri ile birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

d) Başkanlık tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planları, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Başkanlıkça tespit edilen ilan yerlerinde ve Başkanlığın internet sayfasında otuz takvim günü süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde planlara gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından itiraz edilebilir. Başkanlığa gönderilen itirazlar, takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir. Komisyonca uygun görülen itirazlar doğrultusunda planlar Başkanlıkça revize edilir veya ettirilir ve onay süreci tekrarlanır. Komisyonca itirazların reddedilmesi halinde planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

e) Komisyonca uygun bulunmayan nazım ve uygulama imar planları düzeltilmek üzere Başkanlığa veya teklif sahibi yerel idareye iade edilir. İade gerekçeleri de göz önünde bulundurularak söz konusu planlar revize edilir ve değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

f) Kesinleşen nazım ve uygulama imar planları ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kesinleşen planların her bir paftasının ön yüzüne plan işlem numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

g) Başkanlıkça hazırlanan ya da hazırlatılan mekansal planlara, onaya sunulmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınır.

Kapadokya Alan planları değişikliği, revizyonu ve ilaveler

MADDE 10 – (1) Kapadokya Alan planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ilave işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve bu Yönetmelikte belirtilen plan yapımı usullerine tabidir.

(2) Mevcut planların yürütülmesinin mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların tespiti halinde planın tamamını ve/veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi amacıyla revizyon yapılabilir.

(3) Kapadokya Alan planlarında, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel alan doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.

(4) Plan değişikliği yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise yapılacak değişikliklerin plan bütünlüğünü, ana kararlarını, sürekliliğini bozmayacak nitelikte, teknik ve nesnel gerekçelere dayalı olması esastır.

(5) Kapadokya Alan planlarında yapılacak değişikliklerin, Kapadokya Alanının ana kaynak değerini oluşturan peribacaları ile diğer jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların siluetini, doğal ve görsel peyzaj değerleri ile yörenin yerleşim özelliklerini, geleneksel dokusunu ve kimliğini olumsuz yönde etkilememesi zorunludur.

(6) Kapadokya Alan planlarında, Kapadokya Alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz.

Alt ölçekli uygulama projeleri

MADDE 11 – (1) Kapadokya Alanında, Başkanlıkça gerek görülen alanlarda alt ölçekli uygulama projeleri yapılır ya da yaptırılır. İlgili yerel idarece alt ölçekli uygulama projeleri hazırlanarak Başkanlığa teklif edilebilir. Bu projeler Komisyonca uygun bulunduktan sonra ilgili yerel idarece uygulanır. Yapılacak uygulamalar Başkanlıkça denetlenir.

(2) Alt ölçekli uygulama projelerinin; alanın kimliğini vurgulayıcı, doğal, kültürel, arkeolojik, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanması; parsel tasarımı, bitkisel ve yapısal peyzaj ile açık alan düzenlemelerini içermesi; engelli erişimi, taşıt ve yaya ulaşımı, otopark ilişkilerini kurması zorunludur.

(3) Projeler her türlü mimari, doğal, kültürel ve arkeolojik öğelerin ölçülü olarak işlendiği plankote içeren varsa kadastral durum işlenmiş onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilir.

(4) Alt ölçekli uygulama projeleri; uygun ölçekte, yeterli sayıda kesit, siluet ve üç boyutlu modellemeleri içerecek şekilde, proje raporu ve uygulama tasarım rehberi ile birlikte sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kapadokya Alan Planları Müelliflerinin Görev, Yetki ve Nitelikleri

Yetki

MADDE 12 – (1) Kapadokya Alan planlarının müellifi, şehir plancısı/şehir ve bölge plancısıdır.

(2) Plan müellifi Kapadokya Alan planları kapsamında üretilen her tür ve ölçekteki plan, plan raporu ve ekleri ile araştırma analiz çalışmaları ve eklerini imzalamakla yükümlüdür.

Plan müellifinde aranacak asgari nitelikler

MADDE 13 – (1) Kapadokya Alan planları müellifinde asgari aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı unvanını alarak mezun olmak,

b) 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olmak ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmak,

c) TMMOB Şehir Plancıları Odasından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak,

ç) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında, Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (A); Kapadokya Alanı Nazım ve Uygulama İmar planları için verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (C) grubu yeterlilik belgesine sahip olmak.

(2) Kapadokya Alan planlarının Başkanlık bünyesinde hazırlanması durumunda birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullar aranmaz.

(3) Planlama çalışmasını yüklenecek müellif kuruluşların ortaklarından yukarıdaki niteliklere sahip şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı ortaklarının toplam asgari % 51 hissesi olmak zorundadır.

Planlama ekibinde aranacak nitelikler

MADDE 14 – (1) Planlama ekibinde yer alacak uzmanların; asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Ayrıca ekipte yer alacak mimar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, peyzaj mimarı, mühendis ve şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısının 3458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olması ve 6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olması gereklidir.

(3) Müellifler, iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev yapacak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve istenecek diğer belgelerin Başkanlıkça onaylı örneklerini sözleşme aşamasında Başkanlığa vermek zorundadırlar.

(4) Kapadokya Alan planları yapım ekiplerinde plan müellifi dışında;

a) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi, sosyolog, arkeolog, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, jeomorfolog, harita mühendisi, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, ekolog ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanın bulunması zorunludur.

b) Kapadokya Alan Yönetim Planında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog, arkeolog, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog ile hukuk, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi bölümü mezunları ve Başkanlıkça alanın niteliğine göre ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanın bulunması zorunludur.

c) Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, mimar ve peyzaj mimarının bulunması zorunludur. Planlama ekibinde yer alacak uzmanların sayısı ile alanının niteliğine göre ihtiyaç duyulabilecek diğer meslek uzmanları Başkanlıkça belirlenir. Planlama alanında farklı sit statüleri bulunması durumunda ise;

1) Kentsel Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog,

2) Arkeolojik Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, arkeolog, sosyolog,

3) Doğal Sit Alanlarında; şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ile birlikte orman mühendisi, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, mimar, harita mühendisi, hidrolog, biyolog, zoolog, ekolog,

bulunması zorunludur.

(5) Aynı alanda birden fazla türde sit olması halinde planlama ekibi her sit türü için dördüncü fıkranın (c) bendinde tanımlanan planlama ekibindeki meslek gruplarını içerecek şekilde oluşturulur.

Plan müellifine ait sınırlamalar

MADDE 15 – (1) Müellifler, yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama yapılan alanın sınırları içinde, planlama süresince Başkanlık veya yerel idareler dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk ve fenni mesuliyet üstlenemezler. Ancak, devam eden veya bitmiş olan planlama işine ek yeni bir planlama işi bu hükmün dışındadır.

(2) Müellif, planlama yapılan alanın sınırları içinde yalnız planlama konusuyla ilgili olarak kamu görevlilerinin tabi olduğu kanuni sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tabidir.

(3) Müellifler ve müellif kuruluşları planlama çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak; bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

(4) Plan kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edemezler. Böyle bir menfaat temin ettiği tespit edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.

(5) Müelliflerin; Başkanlık ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı iki işte feshedilmiş olması veya planlama işinde ve aynı aşamada bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlara aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin Komisyon kararı ile iki defa ret edildiği hallerde, yeterlilik belgeleri Başkanlığın teklifi ve Komisyonun uygun görüşü ile Kapadokya Alanı sınırları içinde bir yıl süre ile askıya alınır.

Plan müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Başkanlık müellifçe yapılan proje çalışmalarını takiple ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Ölçekli Uygulama Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının

Temel Nitelikleri ve Yeterliliği

Proje müellifi ve ekibi

MADDE 17 – (1) Alt ölçekli uygulama projelerinde bu maddede belirtilen meslek gruplarından oluşacak proje ekibinin yürütücüsü, asgari beş yıllık tecrübeye sahip mimar, kentsel tasarım konusunda yüksek lisans yapmış şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı veya peyzaj mimarıdır.

(2) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak proje ekibinin içerisinde; asgari mimar ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi ve/veya arkeolog, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ve alanın niteliğine göre sorunları ve potansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek gruplarından uzmanlar (jeoloji mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve benzeri) da istihdam edilir.

Proje müellifi ve ekibinde aranacak nitelikler

MADDE 18 – (1) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak mimar, peyzaj mimarı veya kentsel tasarım konusunda yüksek lisans yapmış şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı olan proje müellifinin asgari aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir:

a) 3458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olmak ve 6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmak,

b) İlgili meslek odalarından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak.

(2) Alt ölçekli uygulama projelerini hazırlayacak proje ekibinin içerisinde; asgari mimar ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, sanat tarihçisi ve/veya arkeolog, şehir plancısı/şehir ve bölge plancısı, peyzaj mimarı ve alanın niteliğine göre sorunları ve potansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek gruplarından uzmanlar (jeoloji mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve benzeri) da istihdam edilir. Bu ekipte yer alacak meslek odası bulunan uzmanların birinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan özellikleri taşıması zorunludur.

(3) Müellifler iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev yapacak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve istenecek diğer belgelerin Başkanlıkça onaylı örneklerini sözleşme aşamasında Başkanlığa vermek zorundadır.

Proje müellifine ait sınırlamalar

MADDE 19 – (1) Müellifler, alt ölçekli uygulama projelerine ilişkin çalışmalarını yürütürken objektif ve tarafsız davranmak, bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadır.

Proje müellifinin çalışmalarının değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Başkanlık, müellifçe yapılan proje çalışmalarını takiple ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.