10 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31181

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

c) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını,

ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

d) Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu: Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından teşkil edilen Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunu,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini,

f) Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu: İlgili yönergede kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen eğitim-öğretim komisyonunu,

g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliğini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,

i) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

j) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

k) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya da Fransızca hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere yazılma

MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa ön koşulları da dikkate alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabilecekleri azami AKTS değeri 50, çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin kayıtlı oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 50, kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabilecekleri azami AKTS değeri 30’dur.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekleme-bırakma takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(6) Fakültenin ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(7) Öğrenciler, her yarıyıl başında, programda yer alan o yarıyıla ait fakülte zorunlu dersler ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik dersleri belirleyerek eğitim durumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi içinde yazılırlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere yazılma hakkını kaybederler.

(8) Öğrencilerin bir derse yazılabilmeleri için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders/derslerinden başarılı olmaları gerekir.

(9) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi dolduktan sonra o yarıyıl için değiştirilemez. Seçimlik derslerin kotaları her yarıyıl başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açılmış diğer seçmeli derslere yazılırlar.

(10) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamazlar.

(11) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadırlar. Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danışmanının uygun görüşünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu başka bir seçimlik derse yazılabilir.

(12) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Lisans programına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için Dekanın teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenir.

Geçişler

MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre yapılır.

(4) Üniversite içi programlar arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki Fakülte öğrencilerinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu seçimi yaparken gerektiğinde adaylar ile mülakat yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin Fakültedeki karşılıklarının neler olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin Fakültedeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu derslerde alınan notlar ilgili mevzuata göre intibak ettirilerek esas alınır.

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve Fakülte eğitim-öğretim programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğrenciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.

(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden birine gönderilen öğrencilerin, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyıllar, Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyıllara karşılık gelir. Söz konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli

MADDE 12 – (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine öğretimin yıllık, yarıyıllık, sınıf geçme veya ders geçme esaslı olması, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Üniversite akademik takvimi, Fakültenin önerisi doğrultusunda, Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır, Senato tarafından onaylanır ve ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13 – (1) Fakültede lisans öğrenim süresi sekiz yarıyıldır.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programı, ders geçme esasına dayanan fakülte zorunlu dersler ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik derslerden oluşur. Bu teorik ve uygulamalı dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ile Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Fakülte programlarında yer alan dersler, bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme projesi ve staj derslerinin usul, uygulama ve değerlendirme esasları, Üniversite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(5) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için derslere ve çalışmalara %70’den az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili yükümlülüklerini (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi, Fakültenin gözetiminde dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlığa teslim edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların; yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç işgünü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Dekanlığın denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi Dekanlık tarafından öğrenciye bildirilir.

(5) Yarıyıl içi notları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç ilgili yarıyılın onuncu haftasının sonuna kadar öğrencilere duyurulur.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin

MADDE 18 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde Dekanlık sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından ders saatini geçmeyecek şekilde belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(5) Sınavlarda cevaplar Fakültenin mühürlü kâğıtlarına yazılır. Kullanılacak sayfa sayısı dersin öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler Dekanlık tarafından belirlenir.

(8) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(9) Mühürlü cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden salona girmelerine izin verilmez.

(10) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Dekanlık tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(11) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları

MADDE 19 – (1) Bir dersten başarı notu olarak F (0) alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(3) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek sonuçlarını öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadır. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı ve sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç bir hafta içinde Dekanlığa teslim edilir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Yıllık derslerin başarı notunun hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl içi çalışma notları birlikte değerlendirilir.

(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu        Katsayısı

      AA                   4.00

     BA                    3.50

     BB                     3.00

     CB                     2.50

     CC                     2.00

      F                       0.00

(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(7) İsteğe bağlı olarak alınan ve mezuniyet için zorunlu olan AKTS toplamına dahil olmayan uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç işgünü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon, değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Dekanlığa bildirir. Dekanlık, sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Dekanlığa yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hallerinin ortaya çıkması.

Diplomalara ilişkin esaslar

MADDE 23 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 25 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, İletişim Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 26 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.