10 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31181

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Âşıklık geleneğinin tarihi ve coğrafi varlığı üzerine çalışmalar yapmak.

b) Âşıklık geleneğinin güncel durumu üzerine çalışmalar yapmak.

c) Âşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi üzerinden yürümesini sağlamak.

ç) Âşıklık geleneğini araştırma ve uygulamalı eğitime dahil etmeyi hedef edinen merkezin bilinirliğini artırmak.

d) Geleneğin yaşadığı, Anadolu başta olmak üzere Türkî coğrafyalarda âşıklık sanatını incelemek.

e) Âşıklığın toplumsal ve kültürel tarihi üzerine veriler toplamak, envanter oluşturmak ve lisansüstü seviyede çalışmaları teşvik etmek amacıyla;

1) Âşık sanatına bağlı sözlü kültürel anlatıların,

2) Âşık sanatının önemli isimlerinin,

3) Âşık sanatında ekollerin,

4) Âşık sanatında repertuvarın,

5) Anadolu Âşıklık belleğinin,

tespiti, oluşturulması, envanter çalışmalarının yapılması, ses arşivlerinin oluşturulması, kamu kurum ve kuruluşların envanterleri için paylaşım protokollerinin oluşturulması ve mevcut bilgilerin genel ağ üzerinden paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

f) Âşık sanatı etrafında gelişen icra çerçevesinde disiplinler arası güncel çalışmalar yapmak, lisansüstü seviyede bu çalışmaları teşvik etmek ve danışmanlık yapmak.

g) Âşıklığın sosyo-kültürel etkileşim sahalarını tespit etmek amacıyla;

1) Âşıklık mesleğine bağlı anlatıların derlenmesi,

2) Âşıklığın modern öğretim/öğrenim yollarının incelenmesi,

3) Âşıklık üzerine kurumlaşmış oda, kahvehane, derneklerin tespiti ve envanterinin çıkarılması,

4) Âşıkların hayat hikâyelerinin derlenmesi,

5) Âşıkların sanat anlatılarının derlenmesi,

6) Âşık-toplum ilişkilerinin incelenmesi,

7) Âşık sanatı üzerine sesli-görüntülü kayıtların alınması,

8) Medya ve âşıklık sanatının etkileşimlerinin incelenmesi,

9) Âşık sanatının öğrenimi ve öğretimi üzerine çalışmaların, seminer, panel, sempozyum, konser gibi bilimsel aktivitelerin gerçekleştirilmesi,

çalışmalarını yapmak.

ğ) Ülkemizin de tarafı olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin amaçları ve akademik araştırma geleneğinin gereklilikleri doğrultusunda;

1) Geleneğin ifade araçları olarak müzik repertuvarı envanterinin çıkarılması,

2) Alan araştırmalarının düzenlenmesi,

3) Mevcut araştırmaların verilerinin (basılı-görsel-işitsel) toplanması,

4) Âşık sanatı üzerine lisansüstü seviyede tezler, araştırma ödevleri ve diğer bilimsel yayımların yapılmasının teşvik edilmesi ve bu çerçevede çalışma yapanlara görsel-işitsel-duyusal malzeme sağlanması,

5) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,

6) Proje başvurularında danışmanlık yapılması,

çalışmalarını yapmak.

h) UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKUM) İhtisas Komitesi tarafından yayımlanan Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Sistemlerinin Kurulmasına İlişkin Kılavuz İlkelerinde yer alan “Yaşayan İnsan Hazineleri, somut olmayan kültürel mirasın spesifik elemanlarını yeniden yaratmak veya yorumlamak açısından gerekli bilgi ve becerilere yüksek düzeyde sahip kişilerdir” tanımı üzerine;

1) Âşıklık sanatının geleneksel ustalarını tespit etmek ve Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kabulü için üst mercilere (Kültür Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu) başvurularını yapmak ve Üniversitelerde çırak yetiştirebilmeleri için gerekli maddi desteğin sağlanması için üst mercilerle iletişime geçmek.

2) Yaşayan İnsan Hazinesi (usta) olarak kabul edilen âşıkların Merkezde öğrenci (çırak) yetiştirmesi için gerekli teşvik ve desteği (programın duyurulması, afişlerin basılması, öğrencilerin geleneği öğrenmeleri için teşvik edilmesi, aday öğrenciler için UNESCO’dan burs talep edilmesi ve benzeri) sağlamak ve böylece geleneğin aktarımını kendi geleneksel yöntemi olan görsel-işitsel iletişim düzeyinde gerçekleştirmek.

3) Âşıklık sanatı eğitimi alan öğrencilerin ulusal düzeyde tanınırlığının arttırılması ve milli eğitim sistemine öğretici olarak dahil edilmesi için gereken çalışmaları yapmak.

ı) UNESCO UNITWIN (Üniversite Eşleştirme ve Ağ Programı) projesi çerçevesinde;

1) UNITWIN üniversite eşleştirme programları aracılığıyla âşıklık geleneğinin uluslararası eğitim ağlarında yer almasını sağlayarak görünürlüğünün artmasını sağlamak.

2) İkili iş birliği protokolleri aracılığıyla bilginin yayılması, değiş tokuşu ve öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anadolu sahası âşıklık geleneğinin tarihi ve güncel durumunun araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırma başvurularının yapılandırılması, lisansüstü öğrencilerin âşıklık geleneği alanında çalışmalar yapmasının sağlanmasına yönelik araştırma çalışmalarını yapmak.

b) Mevcut arşivlerin açık kaynak yazılımlarla internet üzerinden ulaşılabilir hale getirilmesi, yayımların yapılması ve lisansüstü akademik yayımların araştırma fonlarıyla desteklenmesine yönelik yayım faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri programı aracılığıyla geleneğin ustalarının Üniversite öğrencilerine ders vermesinin sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun Danışma Kuruluna sunacağı raporları hazırlamak.

g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği, Merkezde görevli altı aday arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.