10 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31181

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SPORLAR VE

OYUNLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Geleneksel sporların ve oyunların yaşatılarak korunmasını sağlamak, bu sporların ve oyunların kültürel çeşitliliğe katkısının farkında olarak tek tipleşmesini önlemek ve sürdürülebilirliğini desteklemek için çalışmalar yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili alanlarda kullanılabilmesi için, Üniversite bünyesinde geleneksel sporların ve oyunların derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçlerde disiplinler arası yöntemlerle çalışmalar yapmak.

c) Kültürel bağlamın bütün bir şekilde korunması için ulusal ve uluslararası uygulama ve araştırma yaklaşımlarını dikkate alarak çalışmalar gerçekleştirmek, bu çalışmaları UNESCO’nun sosyal ve beşeri bilimler ve kültür sektörlerinde yürüttüğü “Somut Olmayan Kültürel Miras” ve geleneksel spor ve oyunlarını teşvik eden “Herkes İçin Spor” konularındaki sözleşme ve programları ile Türkiye’den ve dünyadan ilgili kurum ve kuruluşlarla farklı iş birlikleri kurarak desteklemek.

ç) Geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ve toplumun gündelik hayatına taşınması için yeni bağlamlar oluşturulmasına katkı verecek turnuvaların, müsabakaların, festival ve şölenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmak.

d) Bölgesel, ulusal farklılıkları dikkate alarak benzer sporların ve oyunların tespit edilmesi için araştırmalar yapmak ve mümkün olduğu durumlarda, bu sporların ve oyunların toplumları birleştirici gücünü dikkate alarak, ortak kuralların geliştirilmesiyle yeni faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.

e) Geleneksel sporların ve oyunların kuşaktan kuşağa aktarılarak korunmasını sağlamak üzere eğitim, derleme, araştırma, uygulama ve yayın çalışmalarını yürütmek. İlgili bakanlıkların, idari, bilimsel, ticari veya mesleki kurum ve kuruluşların, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve ilgili diğer konfederasyonların, federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının geleneksel sporlarla ve oyunlarla ilgili verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uzman eleman elde etmelerini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bütün ilçe, köyleri kapsayacak biçimde Türkiye’de ve geleneksel sporların ve oyunların yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda unutulmaya başlayan veya canlı bir şekilde yaşayan geleneksel sporların ve oyunların araştırılması, derlenmesi, incelenmesi ve yeniden canlandırılması çalışmalarını yürütmek.

b) Derlediği geleneksel spor ve oyun örneklerinin bilimsel değerlendirmesine, arşivlenmesine, yayına dönüştürülmesine, deneyim odaklı sergilenmesine ve uygulamalı bir şekilde yaşatılmasına imkânlar ölçüsünde katkı sağlamak.

c) Çalışma alanında geleneksel sporlardan ve oyunlardan yararlanmak isteyen bakanlıkların, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ve ilgili diğer konfederasyonların, federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının veya her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kurum ve kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

ç) Geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde içerik üretimi ve uygulama süreçlerine destek olmak.

d) Çalışma alanlarındaki bilgi edinme ve paylaşma süreçlerini, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, düzenlediği ulusal veya uluslararası düzeydeki kurslar, seminerler, sempozyumlar, kongreler, bienaller, konferanslar ve diğer etkinliklerle desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanı olan halk bilimi disiplininin geleneksel sporlar ve oyunlar alanında uygulama ve araştırmaya yönelik faaliyetleri olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrıldığı durumlarda kendisi tarafından görevlendirilen Müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini tespit etmek ve toplantıya çağırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

f) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.

g) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Merkezin çalışma alanından ve ilgili disiplinlerden Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit edip bunların görevlerini düzenlemek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın konularındaki projelerini ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

d) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, Türk halk bilimi ve halk biliminin ilişki içinde bulunduğu diğer disiplinlerdeki uzmanlıkları ile tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki temsilcilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu üyeliğinde sayı ve yıl sınırı yoktur ve toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektörce görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.