10 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31181

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci ve 235 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanını,

b) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,”

“i) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca idari hizmet sözleşmesi ile çalışan asli personeli,

j) Taşra Teşkilatı: Merkez Teşkilatı dışında kalan birimleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ayrıca Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve/veya yurt dışı yabancı fakültelerden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yedek” ibaresi “ve beş yedek”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adayları belirler” ibaresi “aday belirlenebilir”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları esastır.

(4) Kesinleşen listede başvurulan birim için asil aday belirlenememiş olması veya ilan edilen asil adayın başvuruda bulunmaması veya asil olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması veya asil adayın atandıktan sonra görevinden ayrılması halinde, o pozisyon için varsa belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre atanırlar. Bu durumda da boş pozisyon kalması halinde boş pozisyonun bulunduğu alanda yerleştirilemeyen tüm yedek adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonrasında en yüksek puanlı yedek adaydan başlanarak boş pozisyonlar için teklif götürülerek atama işlemleri yapılır. Başarı sırasına göre belirlenen yedek listede yer alan adayların hakları, kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini müteakip bir yıl için geçerlidir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile başkan başmüşavirleri/müşavirleri ve başkanlık müşavirleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Son olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, rehberlik ettikleri tez hakkında Uzman Yardımcılarını yönlendirir ve tez hazırlama usullerine göre tezi kontrol eder. Tez danışmanının gerekçeli talebi veya ilgili Uzman Yardımcısı tarafından verilen dilekçe üzerine Yeterlik Sınav Kurulu onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve varsa düzeltmesini tamamlayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri başarılı bulunmayanlara, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci aşamada tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada geçen iki yıllık sürenin hesabında;

a) Ücretsiz izinlerin tamamı,

b) Toplamı üç ayı aşan hastalık veya mazeret izinlerinin üç ayı aşan süreleri,

iki yıllık süreye dahil edilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2011

28132

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/9/2013

28754

2-

20/5/2015

29361

3-

22/6/2017

30104