10 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31181

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 2 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları işletmelerinin yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakan Onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.