9 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31180

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Senato tarafından belirlenmiş ilgili akademik takvim yılı/yarıyılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı olarak nitelendirilen akademik birimi,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulu öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin tamamını; anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından oluştuğu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,

e) Azamî süre: Bir lisansüstü programın tamamlanmasına ilişkin ders, yeterlik, tez dönemine ilişkin tanımlanan azami süreleri,

f) Bilim/sanat dalı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal hazırlık programını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması gereken bilimsel araştırma raporunu,

h) Enstitü: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü bünyesindeki anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kayıt yenileme: Katkı payına tâbi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders seçimi ve öğrenci onayını; katkı payına tâbi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci onayını kapsayan işlemler bütününü,

l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim programını,

m) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracılığıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

n) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak öngörülen süreyi,

o) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen lisansüstü programı,

ö) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,

p) Rektörlük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez çalışması dersi: Tez danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasının bilimsel/sanatsal ilkelere uygun şekilde yürütülerek akademik yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmasını sağlamayı amaçlayan dersi,

ş) Tez danışmanı: Enstitü bünyesindeki programlarda kayıtlı öğrencilerin bilimsel/sanatsal faaliyetlerine rehberlik etmesi için atanan öğretim üyelerini,

t) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve çalışmaları yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere, üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşturulan komiteyi,

u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek, tez konusunda ve teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersi,

ü) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

v) Yabancı dil: Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen anadilleri dışında ve başarı düzeyi mevzuata göre belgelenen dilleri,

y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

z) Yarıyıl: Bir eğitim öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere asgari 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve Senato tarafından belirlenip onaylanan akademik takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar hariç enstitü bünyesinde yürütülen programların dili Türkçedir. Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde yürütülür.

Lisansüstü program ve yeni ders teklifi

MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde yeni bir lisansüstü program; Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanatdalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ikinci lisansüstü öğretimde tezli veya tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci lisansüstü öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılmaz.

(3) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları da teklif edilebilir. Yükseköğretim Kurulunun onayıyla kurulacak yeni anabilim/anasanat dalının başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(5) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Ders, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Kurulunun onayı ile açılır.

(6) Enstitünün lisansüstü programlarında, lisans programlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Anabilim/anasanat dalında lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan muhtevaya uymak şartıyla Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

Kontenjan, başvuru ilânı, öğrenci kabulü ve kayıt

MADDE 6 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü tarafından ilân edildiği şekilde ve Senato tarafından belirlenen takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş ve özel öğrencilik başvuruları da takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin genel ve özel şartlar, istenen belgeler Enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptırabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adaylara aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak Enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(7) Kesin kayıt yaptırmayarak kayıt hakkını kaybeden adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Sınavı

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine; doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru için yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, başvurdukları programın puan türünden asgari 55 ALES puanna veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurullarınca aksi kararlaştırılmadıkça tezli yüksek lisans program başvurularında taban yabancı dil puanı aranmaz.  Ancak yabancı dil belgesi sunan adayların puanları giriş sınavına çağrı puanı ve başarı puanı hesaplamalarında dikkate alınır.

 (4) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(6) Yabancı dilde yürütülen tezli yüksek lisans program başvurularında adayların;

a) ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana,

b) Programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde, son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 75 puana,

sahip olmaları gerekir.

(7) Tezsiz yüksek lisans program başvurularında, ALES ve/veya yabancı dil puanı aranmayabilir. ALES ve/veya yabancı dil puanı istenildiği takdirde taban puan, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. ALES ve/veya yabancı dil taban puanı istenmemesi durumunda ALES ve/veya yabancı dil belgesi sunan adayların puanları başarı puanı hesaplamasında dikkate alınır.

(8) Yabancı dilde yürütülen tezsiz yüksek lisans program başvurularında adayların yedinci fıkrada yer alan esasların yanı sıra altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağlamaları gerekir.

(9) Doktora programına başvurularda adayların;

a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine; 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına,

b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari 55 puana,

sahip olmaları gerekir.

(10) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(11) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(12) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına,

b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 80 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan, anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari 55 puana,

sahip olmaları gerekir.

(13) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programına başvuran adayların, dokuzuncu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarına başvuran adayların on ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağlamaları gerekir.

(14) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;

a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına,

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde asgari 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan anadili dışında yabancı dil sınavından 55 ve üzeri puana,

sahip olmaları gerekir.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine ve 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına,

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde sözel puan türünde ALES’ten veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan sözel puan türünde alınan asgari 80 puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri puana,

sahip olmaları gerekir.

(16) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların, on dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların on beşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağlamaları gerekir.

(17) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla bu Yönetmelikte öngörülen genel şartların yanı sıra başka özel şartlar da belirlenebilir.

(18) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Enstitü tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara başvurular, Enstitü tarafından belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(19) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara giriş sınavı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı, üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir.

(2) Lisansüstü programlara giriş sınavının birinci fıkrasında belirtilen yazılı sınavın yapılmasına engel bir durumun bulunması halinde Enstitünün önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde giriş sınavı yapılabilir.

(3) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması hâlinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

Giriş sınavına çağrı ve başarı puanı

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların giriş sınavına çağrı puanı ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınarak hesaplanır. Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kontenjanın üç katı sayısınca aday giriş sınavına çağrılır.

(2) Programlara başvuran adayların başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Giriş sınavı puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlamak suretiyle sıralanarak kontenjanlar dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(3) ALES şartı aranmayan doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların yüksek lisans/doktora programlarına başvuru değerlendirmelerinde;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer puanının %50’sinin, yabancı dil puanının %25’inin ve mezuniyet not ortalamasının %25’inin toplamı esas alınarak yapılan sıralamaya göre ilan edilen kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(5) Giriş sınavına çağrıda veya başarı puanının eşit olması hâlinde aranan şart öncelikli olmak kaydıyla sırasıyla; ALES puanı, mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, Enstitü tarafından ilân edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Diğer bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak başvurabilir. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(4) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve asgari bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, talepleri hâlinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Enstitü bünyesinde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına, program kontenjanının %10’unu geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanı on kişinin altında olan programlara ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir. Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayın, başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde düzenlenen asgari başvuru koşullarını ve başvurduğu dönemde ilgili program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlamış olması gerekir.

(3) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu adayların ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenir. Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında, lisans derecesi ile kabul edilen doktora veya yüksek lisans programlarına kabul edilecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi Enstitüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksikliklerini gidermeleri amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri; yüksek lisans için lisans, doktora programı için yüksek lisans derslerinden oluşur.

(3) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans programındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu lisansüstü programda derse başlayamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, mazeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ile hâlihazırda kayıtlı olan öğrenciler, normal eğitim sürelerini aşmaları durumunda, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde;

a) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ikinci öğretim ücretini,

b) Uzaktan öğretim programında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücretini,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı olup normal sürelerini aşmaları hâlinde katkı payını,

ç) Enstitünün ikinci bir programına kayıtlı olmaları durumunda katkı payını,

ödemekle ve Enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Dersler

MADDE 16 – (1) Enstitü; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla verilecek derslerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı ölçütleri ile beraber ders kataloğunu Üniversitenin Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurullarından talep edilen bilgi ve belgelerin Enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, ilgili durum için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

(3) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir derse, belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde öğrenciler, tercihleri dikkate alınarak açılmış derslere yerleştirilebilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının on beşi geçmesi durumunda o ders için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla birden fazla şube açılabilir; gerekirse yeni şubelere o alanda yetkin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, danışmanının atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamamlandığı dönemden itibaren de her yarıyıl tez dönemi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez dönemi dersi 30 AKTS, uzmanlık alan dersi 3 AKTS kredisinden oluşur.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenci, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Ders seçimi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, toplam AKTS kredilerini tamamlamak için almaları gereken dersleri danışmanlarıyla birlikte belirlerler. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır.

Ders alma, alınan derslerin kabulü ve devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve anabilim/anasanat dalı kurulunca kararlaştırılan en fazla iki ders zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programında en fazla iki dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinde kendi programı dışındaki bir programdan veya Enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışında ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

(3) Bir programa kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir lisansüstü programda kayıtlıyken alıp başarılı olduğu dersleri üç yıl geçmemiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının kabulü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla saydırabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler, kayıtlı olduğu programdan alınan derslere saydırılamaz.

(4) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı, hiçbir şekilde dördü; lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise sekizi geçemez.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir veya yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(6) Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları hâlinde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi yeniden almazlar.

(7) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yazılı olarak yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda Enstitüye teslim edilir.

(2) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20'den fazla olamaz.

(3) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

     Başarı Notu                        Katsayı                            Puanı

            AA                                 4,00                             90-100

            BA                                 3,50                              85-89

            BB                                 3,00                              80-84

            CB                                 2,50                              75-79

            CC                                 2,00                              70-74

            DC                                 1,50                              65-69

            DD                                1,00                              60-64

            FD                                 0,50                              50-59

            FF                                  0,00                               0-49

(4) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) BL: Başarılı.

b) BZ: Başarısız.

c) DZ: Devamsız.

ç) GR: Girmedi.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır.

(6) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(7) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, azami süreler içinde yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(8) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır.

(9) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitüye yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

(10) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Mazeret izni ve kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, mazeret izinleri ve kayıt dondurmaya ilişkin olarak Senato tarafından kabul edilen yönergede düzenlenen mazeretleri sebebiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli sayılabilir veya kayıt dondurabilir.

(2) Mazeretli sayılabilmek için öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde belgeleriyle birlikte Enstitüye başvurur. Mazeretin geçerliliğine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretli izinler öğrencilerin azami sürelerine eklenir. Eklenecek bu süre, öğrenim süresi boyunca bir yarıyılı geçemez.

(3) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tarafından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Dönem sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada yer alan mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Azami kayıt dondurma süresi, bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen yönergede düzenlenen nedenler dışında afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(6) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda ders seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyılda değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez savunma jürisi

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim alan bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans tez savunma jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

b) Doktora tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Tez izleme komitesi asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir.

c) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

ç) İkinci danışmanı olan doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinde, ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Jüriler, danışmanın uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önereceği kendisi dâhil beş öğretim üyesi ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği danışmanın önerisinden farklı beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye arasından Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez izleme komitesi üyeleri doktora tez savunma jürisi önerileri arasında yer almak zorundadır.

e) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı

MADDE 22 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.

b) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

c) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren on ila otuz gün içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, mazeretlerini Enstitüye yazılı olarak bildirir.

d) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir. Sınav, Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav, geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanatta yeterlik çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, salt çoğunlukla alınır. Bu karar, danışman öğretim üyesi tarafından jüri değerlendirme rapor formları ve tez savunma tutanağı ile birlikte tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Düzeltme kararı verilmesi hâlinde, yüksek lisans programlarında öğrenci savunma tarihi itibarıyla asgari bir, azami üç ay, doktora ve sanatta yeterlilik programları için asgari üç ay, azami altı ay içinde  (a)  bendi hükmüne göre tezini Enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. 

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tezini teslim etmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması hâlinde ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmesi kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 23 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitüden ayrılmak isteyen öğrenci, ilişik kesme formu ve öğrenci kimliği ile birlikte Enstitüye başvurur. Yapılan başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Eğitim öğretim başladıktan sonra Enstitüden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin, o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Enstitüden çıkarılma ile cezalandırılan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süreler içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden en geç bir ay içerisinde, tezinin üç adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgelerle birlikte Enstitüye teslim eder. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen ve/veya tezini/sanatta yeterlik çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği şekilde teslim etmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 25 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için ikamet adresini veya henüz bir ikamet yeri edinmemişse en son ikamet ettiği yerin adresini ve sürekli kullandığı elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresi ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, ÖİBS’de kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:

a) Öğrencinin, Üniversite ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresine taahhütlü olarak yapılan bildirimler.

b) İlgili birimin resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin ÖİBS’de kayıtlı elektronik posta adresine yapılan bildirimler.

c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildirimler ve duyurular.

ç) Üniversitenin ve ilgili birimin ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildirimler.

Disiplin

MADDE 26 – (1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri yapma ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari yedi ders ile bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda asgari 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, lisansüstü eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez aşamasına geçilmesi

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

Tez danışmanını belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalında, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmadığı hâllerde öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin içinde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosundaki veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından; mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü  alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi hâlinde danışmanlık görevi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, tez önerisi ve tez konusunun değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin tez konusunu ve başlığını danışmanıyla birlikte belirleyerek ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez konusu ve başlığı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunu danışman onayıyla değiştirebilir. Değişiklik, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;

a) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,

c) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim etmesi,

gerekir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre uzaktan eğitim olarak yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak proje danışmanın onayıyla Enstitüye sunulur.

(2) Öğrenci, en fazla üç dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen asgari sayının altında kaldığında, öğrencilere farklı anabilim/anasanat dalında zorunlu kredilerini sağlayıncaya kadar ders seçme imkanı verilir.

Süre

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Azami süre sonunda AKTS ve kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi danışmanının belirlenmesi

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi hâlinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesi dersini ikinci yarıyıl başında almak zorundadır. Öğrenci kayıt yaptırdığı yarıyılda bir ay içinde proje konusunu Enstitüye bildirir. Öğrenci, dönem projesi konusunu danışman onayıyla değiştirebilir.

Tezsiz programdan tezli programa geçiş

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri hâlinde aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans programının asgari başvuru koşullarını sağlaması,

b) Kayıt tarihi esas alınmak suretiyle geçiş yaptığı program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlaması,

c) Ders döneminde asgari 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması,

ç) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması,

şartları aranır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş kontenjanı, o yılki tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının açılan kontenjandan fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans başvurusunda aranan ölçütlere göre sıralama yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari yedi ders ile bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine ve uzmanlık alan dersine; yeterlik dönemini başarıyla tamamladığı dönemden itibaren ise her yarıyıl tez dönemi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü asgari on dört ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak, tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak önerir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından; mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü  alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi hâlinde danışmanlık görevi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Doktora tez konusunun belirlenmesi

MADDE 45 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez konusu ve başlığı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş asıl iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil her öğrenci için beş asıl iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini belirler.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınav tarihi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Sözlü sınav, ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavına katılarak veya katılmayarak başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitünün talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen üç öğretim üyesi ve tez danışmanı tarafından önerilen farklı üç öğretim üyesi içerisinden Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci fıkra hükümlerine göre değişiklik yapılabilir.

Tez öneri savunması

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savunmadan asgari on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tez izleme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte tez önerisi savunmasına girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre atanabilir.

(6) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir danışmanla devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(7) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci veya altıncı fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez izleme raporları

MADDE 49 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez danışmanının belirlediği tarihte yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların ilki Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır. Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâllerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme raporu başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,

b) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi Enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması,

c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

ç) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim etmesi,

gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 52 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari yedi ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ile birlikte 240 AKTS’den oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği asgari on dört ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin lisans/lisansüstü eğitimi sırasında başarmış olduğu dersler, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dışında, sanatta yeterlik programında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce başarılı ile tamamlanmış bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş olması şartı aranır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi, ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(3) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından; mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanlık görevi, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 55 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; danışmanın, öğrenci ile birlikte belirleyeceği sanat alanına göre tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir; bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü sanatta yeterlik çalışması önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının konu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını taşıyan tez öneri formunu Enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen konu değişikliği, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

b) Sanatta yeterlik tezini/çalışmasını, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

c) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim etmesi,

gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 31/5/2019 tarihli ve 30790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.