7 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31178

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AĞRI (ALGOLOJİ) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Ağrı (Algoloji) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Ağrı (Algoloji) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Ağrı (Algoloji) Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağrı (algoloji) tedavi alanında Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının tedavi bazlı ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Ağrı (algoloji) konusunda yeni algoritmaların ve teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Ağrı (algoloji) tedavilerinin uygulamaya konulması amacı ile ilgili her alanda bilimsel araştırmalar yapılması, alt yapı ve işleyişi hazırlamak.

ç) Ağrı (algoloji) tedaviler ile ilgili çalışmalar yapmak, ayrıca akademik eğitim faaliyetlerini takip etmek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Ağrı (algoloji) alanında, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağlamak.

b) Ülkemizde Ağrı (algoloji) tedavi araştırmaları için altyapı desteği vermek.

c) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının, AR-GE projelerini yürütmek.

ç) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

d) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

e) Merkezin işlevsel alanlarında etik kurallarını uygulamak.

f) Ağrı (algoloji) alanında temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi üzerine Rektörlüğün onayıyla kurulur. Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerinde görev yapan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin gelirleri

MADDE 12 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

b) Benzeri araştırma ve uygulama merkezlerinden, şahıslardan, diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan her türlü yardım ve bağışlar.

c) Merkezde yapılan her türlü tedavi uygulamaları ve işlerden sağlanan gelirler.

ç) Döner Sermaye gelirleri.

d) Merkezin düzenlediği her türlü eğitim, öğretim, kongre, sempozyum, toplantı, kurs ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e) Yayın ve proje faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 13 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Eğitim, öğretim, kongre, sempozyum, toplantı, kurs ve benzeri faaliyetler ve görevlendirme giderleri.

b) Bütçe giderleri.

c) Yönetim giderleri.

ç) Teklif, danışmanlık, ödül, teşvik ve tanıtım giderleri.

d) Projelere ve yapılan işlere ait giderler.

e) Yönetim Kurulu kararları gereğince uygun görülen diğer giderler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre ve Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.