4 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31175

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından bireylere talepleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık veya klinik psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmak; klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmak ve psikoloji bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere psikoloji biliminin değişik alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapma imkanı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından bireylere talepleri doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi (bireysel, çift, aile) hizmeti sunmak.

b) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı görüşme ve test uygulamaları yapmak.

c) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.

ç) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri etik prensipler çerçevesinde yönetmek ve arşivleyerek korumak.

d) Klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik görüşme yapmalarına olanak sağlamak.

e) Psikoloji biliminin uygulamayı içeren farklı alt alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak.

f) Psikoloji biliminin uygulamalı alanlarıyla ilgili kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak.

g) Çalışma konularına yönelik yayınlar yapmak.

ğ) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak ve iş birliği yapmak.

h) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların Merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantılarda alınan kararları uygulamak ve Merkezin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve danışanları muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.

e) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl ocak ayı sonuna kadar Rektöre sunmak.

f) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog ve idari personelin yıllık ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

g) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

ğ) Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.

h) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

ı) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

i) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

j) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bildirmek.

k) Merkezde görev yapan klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısını, görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

l) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

m) Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin en az üçü psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından, kalan üye veya üyeler ise Üniversite bünyesinde çalışan Merkezin idari personeli arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçte ikisinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili kararlar almak ve bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.

ç) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

d) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

e) Merkezde görev yapan klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerinin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

f) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.

g) Merkezin uygulama faaliyetlerinden alınacak ücretleri belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.