4 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31175

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KENT, ÇEVRE VE YEREL

YÖNETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (ASBÜKENT),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kent, çevre ve yerel yönetimler alanında Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde sağlıklı, sürdürülebilir, yaşanabilir,  yaşam kalitesi yüksek, tarihi, kültürel ve ekolojik dokusu korunan, doğal ve teknolojik afetler ve çevre sorunlarına karşı dirençli yaşam alanları oluşturmak üzere bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla kentleri değerlendirmek; kentsel ve çevresel sorunlara çözüm üreten projeler planlamak; bilimsel araştırma, ulusal ve uluslararası kongre-sempozyum-konferans ve benzeri çalışmalar düzenlemek; başta yerel yönetimler olmak üzere alanla ilgili çalışan uzmanlara yönelik sertifikalı ve/veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamak; yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, toplumda kentleşme ve çevre sorunlarına dikkat çekmek; doğal ve teknolojik afetler, iklim değişikliği öncelikli olmak üzere toplumsal farkındalık sağlayacak çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak; uluslararası alanda akademik ve teknolojik gelişmeleri takip etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası yaklaşım ile Üniversite içindeki lisans ve lisansüstü programlar arasında yer alacak şekilde kent, çevre ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmaları dünyadaki diğer örnekleriyle karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirmek üzere kent politikası, kent yönetimi, kent tarihi, yerel ve bölgesel kalkınma, yerel yönetimler, çevre politikası ve yönetimi ve benzeri yüksek lisans ve doktora dersleri ve programları açmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, toplantı, eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

c) Başta yerel yönetimler olmak üzere, kent akademileri, kent müzeleri, kent arşivleri, kent, çevre ve yerelle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, talep halinde bu kurum ve kuruluşlar için alanla ilgili uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, kurum çalışanlarına yönelik seminer, çalıştay ve eğitim programları düzenlemek.

ç) Akademik danışmanlık hizmeti sunmak, bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Kentte yaşayan hemşehrilere açık düzenlenecek toplantılarla kent ve çevre sorunları ile ilgili birçok konuda toplumsal farkındalığı artırmak, bilgilendirme hizmetleri vermek, bu doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar (web portalları da dahil olmak üzere) kurmak.

e) Alanla ilgili bilgi sistemlerini, teknolojik gelişmeleri takip etmek, gerekli bilgisayar yazılım ve donanımlarını temin etmek, derslerde gerekli olan her türlü altyapıyı oluşturmak.

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili gerekli dokümanları derlemek, gerektiğinde Türkçe’ye çevrilmesini sağlamak, eğitim programları için geliştirilen müfredata uygun dergi, kitap, video ve benzeri eğitim araçlarını hazırlamak ve yayımlamak.

g) Merkezin kuruluş amacına yönelik yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje grupları kurulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere toplanır.

(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personel için hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görevlendirmeler Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.