2 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31173

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları Başarı Değerlendirme Yönergesi hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir.

(3) Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir.

(4) Herhangi başka bir üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda yaz öğretimi alan öğrencinin notlarının uyarlanarak transkriptine aktarılması Başarı Değerlendirme Yönergesinde tanımlanan mutlak değerleme yöntemine uygun olarak ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Yaz öğretiminde ara ve final sınavı uygulamaları 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(6) Yaz öğretimi derslerine ilişkin harf ve başarı notları transkripte işlenir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/11/2017

30229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2018

30621