2 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31173

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi veya alanı ile ilgili yer aldığı en az üç makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunmak (tez danışmanları bu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayımlarda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır)

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2018

30520

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2019

30820

2-

1/6/2020

31142