1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,

d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez ve sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

ğ) EABDK/EASDK: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığı bünyesinde yer alan bilim dalı veya sanat dalı başkanlarından oluşan enstitü anabilim dalı ve enstitü anasanat dalı kurulunu,

h) Enstitü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Kurulunu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,

j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanan ikinci tez danışmanını,

k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş, veri, düşünce ve benzerlerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasını,

l) Kredi: Bir lisansüstü dersin, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar/klinik ders saatinin yarısının toplamını,

m) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,

n) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet/TV veya çeşitli iletişim araçları ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

o) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

ö) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

p) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

r) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

s) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

t) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,

u) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ilgili EABDB/EASDB tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumlarıyla bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Bir lisansüstü programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili EABDB/EASDB tarafından hazırlanır; enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili EABDB/EASDB tarafından hazırlanır, enstitü kurulu tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(7) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders programı oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB/EASDB’nin önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim-öğretim, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve üniversitelerle değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABDB/EASDB’nin onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDB/EASDB önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve bu programların birinci fıkra kapsamına göre kontenjanları, her yarıyılın başlamasından dört hafta öncesine kadar, ilgili EABDK/EASDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içerisinde şahsen, noter onaylı vekâlet ile veya internet üzerinden enstitü müdürlüğüne yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlamaları gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgeler, enstitü müdürlüğünce belirlenip ilan edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların başvuru işlemleri iptal edilir.

(5) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içinde enstitü müdürlüğünce yapılır.

(6) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise öğrencilerin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlardan enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilmeyenler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulü, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlayıp almış oldukları derslerin tamamından başarılı olan öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru kabulleri ve intibakları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) AKTS’ye dâhil üniversitelerden yapılacak geçişler ve alınan derslerin saydırma ve intibakı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans/doktora öğrenim not ortalamasına dâhil edilmezler.

(3) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile dönemlik 15 AKTS kredisine kadar lisansüstü programdan ilâve dersler de alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş oldukları lisansüstü program derslerinin yerine sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, bu derslerin sınavları ve notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususların değerlendirilmesinde dersin alındığı programın yer aldığı ilgili mevzuat hükümlerince işlem yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz, yaz dönemi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı azami sürelerine dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yaparlar, ders kayıtları ise danışmanları tarafından onaylanır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanlık görevini danışmanları atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

(2) Ders kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı tamamlanan öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılarak talep etmeleri hâlinde öğrenci belgesi verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme tarihlerinde ders kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdürler. Belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşerler ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için;

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,

b) Öğrencinin Üniversite tarafından belirlenmiş olan sistem üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yapması ve kaydını kesinleştirmesi,

c) Danışmanının sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol etmesi, ayrıca ilgili mevzuata ve program müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler olması hâlinde ilgili dersleri ilâve ederek ya da gerekli ders seçim hatalarını düzelterek ders kaydını onaylaması,

gerekir.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde danışman ile birlikte ders ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar danışman tarafından ders kayıt onayı verilir.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler hariç olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir. Ancak öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 30 AKTS kredisi arttırılabilir.

(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla enstitü müdürlüğüne akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenciler kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler, azami süresi içerisinde kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu yarıyıllar azami süreden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar, kayıt yenileyemezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı normal öğrenim süresini aşan öğrenciler gibi öderler.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin dönemlik katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın ekle-sil tarihlerinin bitiminden sonra o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade talepleri için öğrencilerin, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihler arasında dilekçe ve katkı payı ve/veya öğrenim ücretini gösterir dekont ile birlikte enstitüye başvuruda bulunmaları gerekir.

Ders saydırma ve intibak

MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin, kayıt sonrası ders saydırma ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Danışman atanması, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 20 – (1) Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliği Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. EABDK/EASDK, yarıyıl itibarıyla toplam AKTS kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla müfredat programındaki zorunlu dersleri belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise; sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, kredi değeri ve niteliği ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bir yarıyılda açılacak dersler, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ders programları ve bu hususlarda yapılacak olan değişiklikler EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi dâhilinde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Derslere devam

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadırlar. Derslere devam, dersleri yöneten ilgili öğretim üyeleri tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri, yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin; bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında enstitü yönetim kurulu kararıyla yedi gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süreler devamsızlıktan sayılır.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak, başarısız olunan dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

(5) Uzaktan lisansüstü öğretim programlarında ders ve uygulamalara devam şartı ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma başvuruları, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrencilere yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, kayıt dondurulması talep edilen döneme öğrencinin ders kaydı yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

(3) Belgelendirilen ani hastalık ve beklenmedik hâllerde yapılan kayıt dondurma başvurularında ilgili yarıyıl için süre ve ders kaydı şartı aranmaz.

(4) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(5) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilirler. Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve bu öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma kararı verilen öğrencilerin ilgili dönemdeki tüm dersleri için İZ notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları, yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme sonuçları, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD/EASD Başkanına onaylatılarak kanuni saklama süresi boyunca EABDB/EASDB tarafından muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’ye yaparlar. İtirazlar, dersi veren öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi hâlinde, not düzeltilmesi enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları, ilgili yarıyıl sonuna kadar yapılır. Zorunlu ve gerekçeli hâllerde geçmiş yarıyıllara dönük not eksiği bulunan derslerin not işlemleri ilgili öğretim üyesinin gerekçeli talebi ve enstitü yönetim kurulu kararına istinaden yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilmiş ise ilgili tarih aralığında, akademik takvimde mazeret sınavları belirtilmediği takdirde ise enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu tarih aralığında yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenciler, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilirler. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazeretleri, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeret süresi içinde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Aksine hareket eden öğrencilerin sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi sınavı veya dönem içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının % 40’ına,  yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ilâvesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli

                                                                                                                 Doktora

Sayısal Puan         Başarı Notu         Katsayı           Yüksek Lisans         /Sanatta Yeterlik

90-100                  AA                      4,00                Başarılı                     Başarılı

85-89                    BA                      3,50                Başarılı                     Başarılı

75-84                    BB                      3,00                Başarılı                     Başarılı

70-74                    CB                      2,50                Başarılı                     Şartlı Başarılı

65-69                    CC                      2,00                Şartlı Başarılı            Başarısız

00-64                    FF                       0,00                Başarısız                   Başarısız

(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri; AGNO yüksek lisansta 2,50, sanatta yeterlik ve doktorada 3,00 ve üstü olması hâlinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf başarı notları kullanılır:

a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenciler, DZ notu aldığı dersleri tekrar ederler ve bu derslerde devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

e) Seminer dersinin değerlendirilmesinde öğrencilerin seminer sunumuna istinaden jüri tarafından almış olduğu YT (Yeterli) veya YZ (Yetersiz) notu esastır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencilerin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten aldıkları başarı notlarının katsayısı ile o derslerin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB’nin onayı ile de şartlı başarılı veya başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine başka bir ders de alabilirler. Ders eşleştirmeleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışman tarafından yapılır ve enstitü müdürlüğüne EABDB/EASDB tarafından yazı ile bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün hâline getirme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı uzaktan öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir.

(3) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az 8 ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar ve tezini teslim edeceği dönemde, tez çalışması ile ilgili derslerden YT notu almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.

(3) Yüksek lisans programlarında öğrenciler; EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden veya lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden en fazla iki ders seçebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 19 uncu maddeye göre yapılır.

(4) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat eseri raporu da hazırlayabilir.

(5) Öğrenciler hazırladıkları seminerlerini derslerin son gününe kadar seminer dersini yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenen toplam üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunarlar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Öğrenci tez konusunu, Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp enstitü müdürlüğünün belirleyeceği tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Öğrencinin tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte intihal yazılım programı raporunu alarak tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir ve enstitü yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EASDB/EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilirken, değerlendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre azami öğrenim süresine dâhil edilmez ve bu süre içerisinde savunmada başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması hâlinde, en fazla bir yarıyıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programlarının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve tezsiz yüksek lisans programının asgari mezuniyet gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans öğreniminde tez savunmasına girmeden önce yayın şartı ve bilimsel/kültürel etkinlik şartı aranıp aranmayacağı hususu enstitü kurulunda karara bağlanır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, tez yazımı ile ilgili belirlenen kurallara göre yazılmış üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik hâldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi hâlinde ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması hâlinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan veya genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenciler, dönem projesi dersini teslim edecekleri yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor olarak proje danışmanına vermek zorundadırlar.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyeleri tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenciler, dönem projesini teslim edecekleri dönemde dönem projesi dersinden YT notu almak zorundadırlar.

(3) Öğrenciler, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 19 uncu maddeye göre yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, öğrencinin kredili dersleri ve dönem projesini tamamladığının enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve doktora seminerini başarıyla tamamlamak için azami süre, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 1 ders olmak üzere en az 7 ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer ve doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler, dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 19 uncu maddeye göre yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Öğrenciler hazırladığı doktora seminerlerini, derslerin son gününe kadar seminer dersini yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenen toplam üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunarlar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencilerin alanlarındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadıklarının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler, bir sonraki dönemin yarıyıl sonu sınavlarının sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarının sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınav notu en az 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci, sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu en az 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci, yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanak ve sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, ilgili dönemde yapılacak olan yeterlik sınavına giremezler ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olurlar, aynı jüri önünde tekrar sınava alınırlar. İkinci kez başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencilerin, ilgili öğrenciler ders yüklerini tamamlamış olsalar bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenciler, jüri kararı ile belirlenen dersleri başarı ile tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD/EASD içinden bir üye ve EABD/EASD dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, danışmanın görüşü, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez önerisi ile ilgili yazılı bir nüsha raporu enstitüye, birer nüsha da TİK üyelerine teslim eder.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Öğrencinin tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Öğrencinin TİK üyelerinin değişmesi hâlinde kayıtlı olduğu yarıyılda tekrar tez önerisi savunması yapması gerekir.

(4) Doktora yeterlik ve tez önerisi dersine veya tez önerisi dersine kayıt yaptırmayan ya da tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması

MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez danışmanına ve TİK üyelerine raporunu teslim edip yazılı bir dilekçe ve rapor ile birlikte TİK toplantısı için enstitüye başvuruda bulunur. Öğrenci bu raporunda o ana kadar yapılan çalışmaların özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Enstitüye başvuruda bulunan ve tez izleme komitesine raporunu teslim eden öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir, ancak öğrenci kayıtlı olduğu yarıyılda söz konusu tez çalışması raporunu enstitüye ve Tez İzleme Komitesi üyelerine teslim etmezse; öğrencinin tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir ve öğrenci başarısız sayılır.

(2) TİK tarafından veya enstitü yönetim kurulu kararı ile üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunması gerekir. Ancak, üç TİK toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl TİK raporu sunmak zorundadır. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte intihal yazılım programı raporunu alarak tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir ve enstitü yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verir.

(2) Doktora tez jürisi, öğrencinin danışmanı ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilirken, değerlendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre azami öğrenim süresine dâhil edilmez ve bu süre içerisinde savunmada başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem projesini ve tezsiz yüksek lisans programının asgari mezuniyet şartlarını en geç bir yarıyılda tamamlaması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği kesilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce aranacak yayın ve bilimsel/kültürel etkinlik şartları enstitü kurulunda karara bağlanır.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez yazımı ile ilgili belirlenen kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda doktora tezinin ciltlenmiş ve elektronik hâldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi hâlinde ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması hâlinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak isteğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak, enstitüdeki Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde beşinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri hâlinde aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte intihal yazılım programı raporunu alarak tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir ve enstitü yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABDB/EASDB aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla programın tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilmesi

MADDE 52 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Yönetmelikte belirtilen asgari başarı şartlarını sağlayamamış olmak.

Disiplin işleri ve tebligat

MADDE 53 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla enstitü tarafından e-posta, kısa mesaj, kurumsal internet sayfası, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılan tüm duyurular ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen iletişim bilgileri kullanılır. Üniversiteye kayıt yaptırırken enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştirdikleri hâlde, bunu enstitüye bildirmeyen, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması hâlinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 54 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran doktora programı öğrencilerinde bilimsel yayın şartı aranmaz.

(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS kredisi şartları aranmaz.

(3) 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan öğrenciler için not ortalamalarının hesaplanmasında AKTS kredisi şartı aranmaz.

(4) Doktora semineri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınma zorunluluğu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıtlı olan öğrencilerde aranmaz.

(5) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıtlı olan doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerine 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce belirlenen AKTS kredisi gerekliliği şartları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.